Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5002

Dispečer stavební výroby

Dispečer stavební výroby řídí stavební výrobu nebo provoz dle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Civil engineering controller, Dispečer provozu, Stavební technik provozní dispečer, Koordinátor provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sestavování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných technických nebo technologických změn podle aktuálních podmínek.
 • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných technických nebo technologických změn podle aktuálních podmínek.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, kapacitní plánování.
 • Kontrola průběhu stavební výroby, montáže nebo provozu dle stanoveného harmonogramu.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky stavební výroby nebo provozu.
 • Optimalizace využívání výrobních kapacit.
 • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
 • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

CZ-ISCO

 • 31127 - Dispečeři stavební výroby
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31127 Dispečeři stavební výroby 43 252 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební provoz 36-44-L/51
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz 3644L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební materiály 36-43-M/01
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství 3641M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavební materiály a výrobky 3643M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.Z.1110 Koordinace průběhu a vazeb stavebních prací, zajišťování plynulosti stavebních a dopravních činností, dodávek materiálu apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.1510 Sestavování operativních plánů stavebních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.8110 Vedení provozní dokumentace stavebních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů stavebních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.1410 Koordinace a operativní řízení použité stavební mechanizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1401 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.Z.1108 Dispečerské řízení stavební výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1443 Stanovování výrobních zařízení pro stavební výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0071 technická zařízení budov 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0052 systémy a standardy kvality ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0099 ekonomika a řízení ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0040 technologie stavebních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0097 nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0098 ekonomika stavební výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0090 příprava stavební výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0003 stavební technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.