Typ JP ID
Specializace 2039

Síťař

Síťař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů síťovaného zboží.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Strojník výroby záclon, sítí, Netmaker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Krajkář, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovování finálních výrobků – sítí v zaměření sport, chov a lov, technických a bezpečnostních sítí.
 • Odebírání a odvádění síťovaného zboží.
 • Opravy a označování vad v síťovinách.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Zásobování strojů pletenou šňůrkou, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha síťařských strojů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 81522 - Obsluha pletacích strojů
 • 8152 - Obsluha tkacích a pletacích strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha tkacích a pletacích strojů (CZ-ISCO 8152)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 436 Kč 29 129 Kč 40 011 Kč - - -
Pardubický kraj 20 287 Kč 26 636 Kč 30 575 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 143 Kč 27 128 Kč 32 429 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 16 857 Kč 21 854 Kč 26 976 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů 27 766 Kč -
81522 Obsluha pletacích strojů 28 616 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Montáž záchranných sítí stavebních, cirkusových apod. včetně zaplétání ok. 3
Ruční síťování jednoduchým i dvojitým uzlem tvarově náročných sítí, např. sportovních sítí, sítí pro chov ryb, technických sítí apod. 3
Ruční síťování sítí z materiálů těžko zpracovatelných (tvrdě skaná konopná šňůra, polyamidové lano apod.) jednoduchým i dvojitým uzlem. 3
Strojní síťování na síťovacích strojích. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce 3151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce 3155H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.B.1062 Síťování na síťovacích strojích 3 Nutné
e21.A.1051 Ruční síťování sítí jednoduchým i dvojitým uzlem 3 Nutné
e21.A.3052 Sestavování a montáž záchranných sítí stavebních, cirkusových apod., včetně zaplétání ok 3 Nutné
e21.B.4009 Seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu síťovaného zboží 3 Nutné
e21.A.6053 Dodávání nití a šňůr do síťovacích strojů a odebírání síťovaného zboží od síťovacích strojů 3 Nutné
e21.D.3923 Posuzování jakosti zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů 3 Nutné
e21.A.1054 Ruční opravy a označování vad v síťovinách 3 Nutné
e21.A.1052 Ruční síťování sítí jednoduchým i dvojitým uzlem z těžko zpracovatelných materiálů (tvrdě skaná konopná šňůra, polyamidové lano apod.) 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 Nutné
e21._.0034 technologie síťování 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.