Typ JP ID
Povolání 102967

Pracovník recyklace

Pracovník recyklace realizuje stanovené postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu, zajištuje drobnou servisní a kontrolní činnost strojního parku a základní evidenční povinnosti subjektu pracujícího v oblasti recyklace druhotných surovin a odpadů.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nakládání s odpady
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Recyklátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Základní ruční operace (třídění, druhování, uložení) při recyklaci materiálů.
 • Evidování základních dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Průběžná kontrola provozuschopnosti technologických zařízení.
 • Dodržování plánované kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během provozu recyklačních zařízení.
 • Správné používání nástrojů, přípravků a zařízení definovaného stanoveným technologickým postupem.
 • Dodržování a kontrola určených parametrů technologického postupu pro pracovní proces.
 • Dodržování stanovených pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Demontáž výrobků s ukončenou životností při využití nástrojů, přípravků a zařízení podle stanoveného technologického postupu.
 • Výkup a příjem recyklovatelných materiálů a výrobků s ukončenou životností.
 • Stanovení hmotnosti a kontrola dokumentů k přijímaným materiálům a výrobkům.
 • Kontrola a údržba místa skladování.
 • Přeprava a přesun zpracovávaných materiálů.

CZ-ISCO

 • 96110 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů
 • 9611 - Pracovníci odvozu a recyklace odpadů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů (CZ-ISCO 9611)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 067 Kč 28 509 Kč 35 587 Kč - - -
Středočeský kraj 21 343 Kč 24 032 Kč 27 689 Kč - - -
Ústecký kraj 18 863 Kč 22 671 Kč 26 504 Kč - - -
Olomoucký kraj 18 500 Kč 23 726 Kč 25 581 Kč - - -
Zlínský kraj 24 846 Kč 27 520 Kč 32 453 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 18 199 Kč 21 311 Kč 34 442 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů 23 244 Kč 24 227 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Realizace prací podle stanoveného technologického postupu. 5
Kvalitativní třídění druhotných surovin dle norem a předpisů. 5
Uskladnění částí určených k opětovnému použití způsobem stanoveným zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. 5
Vedení průběžné evidence a provozního deníku. 5
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí. 5
Zadávání základních evidenčních povinností při recyklaci materiálů. 4
Plnění stanoveného servisního plánu technologického zařízení. 4
Kontrola kvality přejímaných materiálů. 4
Ruční úprava tvaru a hmotnosti materiálů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s výučním listem xx-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22.A.1001 Orientace ve standardech a normách k odpadům a nakládání s odpady 3 Výhodné
f22.A.2005 Zajištění dopravy a přepravy odpadů 3 Nutné
f22.A.6003 Vizuální hodnocení materiálů, nečistot, znečištění a obsahu nedovolených předmětů při přejímce a na vstupu do technologického zařízení ke zpracování odpadů a druhotných surovin 3 Nutné
f22.B.4001 Obsluha zařízení pro změnu tvaru a hmotnosti materiálů (nůžky, drtič, lis) 3 Výhodné
f22.A.2000 Demontáž výrobků s ukončenou životností podle stanoveného postupu 3 Nutné
f22.A.6004 Zajištění skladování částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu 3 Nutné
f22.D.8001 Vedení evidence technologického procesu recyklace 3 Výhodné
f22.B.4003 Obsluha zařízení pro separaci a třídění materiálů 3 Výhodné
f22.A.6005 Nakládání s odpadem druhotných surovin 3 Nutné
f22.D.1003 Orientace v technologiích recyklace a nakládání s odpady 3 Nutné
f22.B.4004 Práce s manipulačním zařízením k uchopení, zvedání, nakládání, přemístění kusového a drobného materiálu 3 Nutné
f22.A.4002 Používání a ošetřování ručního nářadí 3 Nutné
f22.B.1001 Obsluha seřízených a nastavených recyklačních strojů a linek 3 Výhodné
f22.D.1007 Diagnostikování závad a poruch technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin 3 Výhodné
f22.A.1005 Odběr a dokumentace vzorků výstupních produktů z technologických zařízení pro recyklaci pevných odpadů a druhotných surovin 3 Nutné
f22.A.1004 Třídění odpadů a druhotných surovin 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Nutné
f22._.0003 recyklace 3 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 3 Nutné
f22._.0001 druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí 3 Nutné
f22._.0090 právní předpisy pro odpady 1 Výhodné
f21._.0043 principy hodnocení vlastností látek, odpadů a znečištění 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a04 Flexibilita 1
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 1
a08 Řešení problémů 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.