Typ JP ID
Specializace 148

Hrázný a jezný

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Dyke master
Nadřízené povolání: Vodař
Příbuzné specializace: Poříčný, Vodař - údržba vodních toků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Obsluha malých vodních elektráren.
 • Měření a pozorování.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Sledování ekologického režimu.

CZ-ISCO

 • 81891 - Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)
 • 8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (CZ-ISCO 8189)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 702 Kč 34 216 Kč 44 787 Kč - - -
Středočeský kraj 24 379 Kč 31 535 Kč 43 557 Kč 18 255 Kč 25 968 Kč 31 106 Kč
Jihočeský kraj 20 876 Kč 27 096 Kč 45 744 Kč - - -
Plzeňský kraj 18 175 Kč 25 706 Kč 33 011 Kč - - -
Karlovarský kraj 26 300 Kč 32 764 Kč 43 101 Kč - - -
Ústecký kraj 19 132 Kč 27 154 Kč 42 294 Kč 20 495 Kč 26 218 Kč 29 988 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 301 Kč 25 898 Kč 33 939 Kč
Pardubický kraj 22 672 Kč 31 209 Kč 45 025 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 141 Kč 30 616 Kč 45 447 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 833 Kč 29 350 Kč 37 541 Kč 21 037 Kč 27 274 Kč 34 807 Kč
Olomoucký kraj 22 485 Kč 27 335 Kč 35 861 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 19 459 Kč 29 478 Kč 41 251 Kč 21 502 Kč 25 550 Kč 33 219 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 30 187 Kč 27 618 Kč
81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody) 29 548 Kč 27 848 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Jednání se správními orgány nižšího stupně. 5
Obsluha a práce na vodních elektrárnách. 5
Organizace práce při údržbě a opravách. 5
Odborné práce při údržbě a opravách technologických částí přehradních, plavebních a jezových zařízení. 5
Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení (obsluha objektů na plavebních cestách a vodních dílech I. a II. kategorie a obsluha pohyblivých jezů). 5
Zabezpečování manipulace při řízení ledového režimu na tocích. 5
Kontrola hospodaření v pásmech hygienické ochrany včetně jednání se znečišťovateli. 5
Obsluha a práce na vodních elektrárnách a čerpacích stanicích. 4
Měření a pozorování podle programu technicko-bezpečnostního dohledu. 4
Opravy a údržba technologických zařízení. 4
Provádění zabezpečovacích prací při havarijním znečištění a mimořádných situacích. 4
Vedení provozní evidence. 4
Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení. 4
Kontrola vodočetných profilů. 3
Jednoduchá obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení. 3
Jednoduché údržbářské práce. 3
Sledování jakosti vody. 3
Údržba břehových porostů a vegetačního opevnění na objektech. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Vodař 36-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce 3665H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Hrázný a jezný (36-014-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0016 správa vodních toků 3 Nutné
f25._.0015 zásady a předpisy pro řešení povodní 3 Nutné
f25._.0022 zásady a předpisy pro řešení vodních havárií v průmyslových a dalších objektech 3 Nutné
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 3 Nutné
f25._.0002 hygienická ochrana vody 3 Nutné
f25._.0014 zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 3 Nutné
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 3 Nutné
f25._.0013 manipulační a provozní řády na vodních dílech 3 Nutné
g11._.0031 technologie zednických prací 3 Nutné
g11._.0033 technologie betonování 3 Nutné
g11._.0051 technologie dláždění a asfaltování 3 Nutné
j15._.0022 hydrologie 3 Nutné
j15._.0031 meteorologie 3 Výhodné
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 3 Nutné
f25._.0040 vegetační doprovod vodního toku 3 Nutné
f25._.0018 zásady a předpisy pro řešení ledových jevů 3 Nutné
f25._.0019 technickobezpečnostní dohled nad vodními díly 3 Nutné
f25._.0035 technologická zařízení na vodních tocích a vodních dílech 3 Nutné
f25._.0036 elektrotechnická zařízení na tocích a vodních dílech 3 Nutné
f13._.0041 hydrotechnika 3 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.B.3011 Obsluha malých vodních elektráren 3 Nutné
f25.A.4011 Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav 3 Nutné
f25.Z.1022 Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 3 Nutné
f25.D.3919 Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt 3 Nutné
f25.A.5010 Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení 3 Nutné
f25.D.1002 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci 3 Nutné
f25.D.3913 Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích 3 Nutné
f25.D.3915 Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů 3 Nutné
f25.D.4010 Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů 3 Nutné
f25.D.4015 Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu 3 Nutné
f25.D.8024 Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení 3 Nutné
f25.B.4024 Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu 3 Nutné
f13.B.5001 Řízení a obsluha drobné mechanizace 3 Nutné
f25.D.2110 Prevence před povodněmi 3 Nutné
f25.D.2013 Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Kožní prekancerozy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Tinnitus.
 • Chronické záněty středouší.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.