Typ JP ID
Povolání 156

Podlahář

Podlahář pro bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby pokládá, osazuje, opravuje a ošetřuje podlahy ze dřeva, mazaniny, betonu, teraca, korku, textilu, laminátu, linolea a jiných materiálů včetně jejich napojení na okolní konstrukce.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Podlahář průmyslových podlah, Podlahář sportovních podlah,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby podkladových a doplňkových materiálů.
 • Zhotovení a úprava podkladní podlahové vrstvy.
 • Kladení, lepení, stěrkování, lití a svařování podlahovin, včetně jejich napojení na okolní konstrukce.
 • Konečné úpravy a zakoneční položených podlahovin.
 • Opravy všech druhů podlahovin.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.

CZ-ISCO

 • 71221 - Podlaháři (kromě parketářů)
 • 71222 - Parketáři
 • 7122 - Podlaháři a obkladači

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava a úprava nerovných podkladů (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním, frézováním ap.). 6
Finální úpravy povrchu lištováním, soklováním, pastováním, lakováním. 6
Zhotovení podlahové izolační vrstvy. 6
Renovace a přebrušování parketových a dřevěných podlah. 6
Svařování plastů za tepla i studena. 5
Montáž plovoucích podlah všech druhů i systémů. 5
Aplikace podlahovin v různých vzorech a kombinacích na plochách s různou členitostí (schodiště, rampy, pódia.). 4
Lepení kobercové a korkové krytiny. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Podlahář 36-59-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce 3659H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Podlahářské práce 36-59-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce 3659E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Podlahář betonových podlah (36-034-H)
 • Podlahář bezespárých podlah (36-037-H)
 • Podlahář dřevěných podlah (36-033-H)
 • Podlahář plovoucích podlah (36-035-H)
 • Podlahář povlakových podlah (36-036-H)
 • Podlahář sportovních podlah (36-081-H)
 • Podlahář průmyslových podlah (36-082-H)
 • Podlahář laminátových podlah (36-161-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Svařování plastů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 0
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 0
a08 Řešení problémů 0
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 0
a11 Aktivní přístup 0
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0025 podlahové krytiny 3 Nutné
g11._.0041 technologie podlahářských prací 3 Nutné
g11._.0044 technologie lakýrnických a natěračských prací 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 Nutné
g11._.0024 stavební výkresy 3 Výhodné
g11._.0022 stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.2084 Povrchové úpravy a příprava ploch pro kladení podlahovin tryskáním, broušením, tmelením, štěrkováním a podobně 3 Nutné
g11.A.2085 Povrchové úpravy položených podlahových krytin, konečné úpravy lištováním, soklováním, pastováním, lakováním a podobně 3 Nutné
g11.D.2020 Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek 3 Nutné
g11.D.2065 Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah 3 Nutné
g11.D.5030 Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah 3 Nutné
g11.B.1050 Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah 3 Nutné
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 Nutné
g11.D.4035 Měření a rozměřování podlah před pokládkou 3 Nutné
g11.A.3088 Pokládka a provádění všech druhů podlah 3 Nutné
g11.A.3089 Zhotovování podkladu pro podlahy 3 Nutné
g11.A.3090 Opravy, údržba a ošetřování podlah 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.