Typ JP ID
Specializace 102871

Technik přípravy lomové těžby

Technik přípravy lomové těžby zajišťuje předvýrobní přípravu výroby v organizaci provádějící lomovou (povrchovou) těžbu a úpravu nerostné suroviny.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Báňský technik pro povrchovou těžbu
Příbuzné specializace: Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu, Technický dozor na povrchu, Závodní lomu 2, Dispečer lomové těžby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování podkladových materiálů ke zpracování plánu výroby.
 • Příprava a zpracování plánu těžby, úpravy uhlí, skrývky a zakládání.
 • Zpracování a kontrola plánovacích map a technických režimů.
 • Výpočet ukazatelů a dalších podkladů pro plánování a řízení výroby.
 • Příprava podkladů k jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.
 • Provádění změn plánu těžby.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace při tvorbě a kontrole plánu.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zajišťování a zpracování ucelených částí plánu otvírky, přípravy a dobývání nerostné suroviny v organizaci provádějící povrchovou těžbu. 8
Zajišťování a zpracování dílčích částí plánu výroby otvírky, přípravy a dobývání nerostné suroviny v organizaci provádějící povrchovou těžbu. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin 2142L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie 2141M

Legislativní požadavky

 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d14.D.4358 Orientace v základních předpisech v lomové těžbě 4 Nutné
d14.D.4359 Orientace v předpisech pro plánování těžebních postupů 4 Nutné
d14.D.4360 Volba těžebních postupů v lomu 4 Nutné
d14.D.4362 Vypracování projektu skrývkových prací 4 Nutné
d14.D.4363 Orientace v předpisech pro těžební práce 4 Nutné
d11.D.8015 Vedení provozní a technické dokumentace 4 Nutné
d11.D.2006 Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11._.0099 ekonomika a řízení v hornictví 4 Nutné
d11._.0002 technologie povrchového dobývání 4 Nutné
l24._.0016 bezpečnost v hornictví 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a07 Samostatnost 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.