Typ JP ID
Specializace 102308

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství zajišťuje a organizuje procesy systémů řízení jakosti v krmivářské výrobě.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Krmivářský technik, Quality Manager, Diplomovaný krmivářský technik pracovník řízení jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků v jakosti.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality a jakosti vstupů, procesů a výstupů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Zajišťování požadované kvality úrovně vstupů.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně jakosti a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 35 136 Kč 58 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 499 Kč 38 191 Kč 55 889 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 226 Kč 35 788 Kč 56 521 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 834 Kč 39 036 Kč 57 597 Kč - - -
Ústecký kraj 20 480 Kč 27 953 Kč 49 367 Kč - - -
Liberecký kraj 25 456 Kč 39 878 Kč 60 052 Kč - - -
Královéhradecký kraj 15 967 Kč 34 249 Kč 49 778 Kč - - -
Pardubický kraj 21 809 Kč 29 356 Kč 50 196 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 300 Kč 37 526 Kč 58 629 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 799 Kč 30 266 Kč 47 142 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 295 Kč 33 613 Kč 47 817 Kč - - -
Zlínský kraj 23 890 Kč 35 255 Kč 54 263 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 603 Kč 30 761 Kč 42 152 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 34 280 Kč 33 635 Kč
31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 30 881 Kč 33 543 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracování standardu jakosti nových výrobků. 9
Zpracování příručky správné výrobní praxe, kontroly jakosti a kritických bodů (HACCP). 9
Prověřování a vyhodnocování prvků systému v jakosti postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů, zejména prověřování kontrolních kritických bodů v procesu výroby. 9
Zpracování podkladů pro vyřizování reklamací na jakost. 9
Zpracování plánu a provádění jiných systémových činností pro dosahování stanovených požadavků na jakost. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářství 29-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zemědělská specializace 4106R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zootechnika 4103R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru potravinářská technologie 2931N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zemědělství 4131R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství (29-063-R)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e17._.0002 doplňkové látky (aditiva), krmné suroviny, jejich skladování 6 Nutné
e17._.0091 analýza krmiv 6 Nutné
e17._.0047 technologie výroby premixů a medikovaných krmiv 6 Nutné
e17._.0010 základní druhy strojů a zařízení v krmivářské výrobě 6 Nutné
e17._.0004 krmivářská chemie 6 Nutné
e17._.0062 systémy a standardy kvality v krmivářství 6 Nutné
e17._.0098 legislativa související s výrobou krmiv 6 Nutné
e17._.0092 hygiena výroby krmiv a výživy zvířat 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i54.D.6231 Analyzování kvality práce, odhalování nedostatků a navrhování jejich odstraňování, stanovování optimalizace procesů řízení kvality v organizaci 6 Nutné
i54.D.6232 Analyzování a vyhodnocování systému řízení kvality a stanovování operativních metod a činností ke splnění požadavků na kvalitu 6 Nutné
e11.D.2541 Hodnocení kvality a přejímacích podmínek v krmivářství 6 Nutné
e11.D.6141 Zjišťování příčin snížené kvality krmivářských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 6 Nutné
e11.D.6431 Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci krmivářské výroby 6 Nutné
e11.D.2521 Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a technologických procesů v krmivářské výrobě 6 Nutné
e11.D.6131 Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz kvality v krmivářské výrobě 6 Nutné
e11.Z.2531 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v krmivářské výrobě 6 Nutné
e11.Z.2541 Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v krmivářské výrobě 6 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.