Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102365

Specialista rozvoje bankovních obchodů

Specialista rozvoje bankovních obchodů zajišťuje tvorbu koncepce produktů v rámci daného portfolia s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu v souladu s marketingovou strategií a cíli banky.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Marketingový produktový manažer v bankovnictví, Marketingový projektový manažer v bankovnictví
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Specialista bankovních strategií, Makléř, Specialista devizových obchodů, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vývoj produktů a správa produktového portfolia banky.
 • Posilování konkurenceschopnosti produktů na finančním trhu.
 • Sledování a hodnocení efektivity produktů.
 • Vytváření distribučních kanálů.
 • Implementace produktů.
 • Navrhování cenové a obchodní politiky ve vztahu k produktům.
 • Příprava marketingové strategie prodeje nových bankovních produktů.
 • Nastavení prodejních procesů (metodické, technické) pro bankovní produkty.
 • Analýza prodeje bankovních produktů a monitoring finančního trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.

CZ-ISCO

 • 24134 - Specialisté tvorby bankovních produktů
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24134 Specialisté tvorby bankovních produktů 55 754 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.6311 Analyzování produktů jiných peněžních ústavů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2314 Zpracovávání koncepce a tvorba metodiky nových bankovních produktů a služeb 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3318 Posuzování vývoje produktů na trhu se zaměřením na optimalizaci nákladů a výnosů a na ochranu produktu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.7311 Vymýšlení a vývoj nových produktů, popř. modifikací produktů stávajících 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8337 Zpracovávání popisů nových produktů, uživatelských procedur, přípravy normativních předpisů, pracovních knih včetně informací pro vedení banky o těchto produktech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.7411 Vymýšlení nových typů bankovních obchodů včetně předkládání návrhů na zavedení těchto nových typů obchodů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8333 Příprava podkladů pro rozhodování vedení peněžního ústavu o nových bankovních produktech či modifikacích stávajících produktů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3310 Posuzování návrhů a námětů na nové produkty, popř. na modifikace produktů stávajících 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.6312 Vypracovávání analýz a studií na základě výsledků marketingového výzkumu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2301 Komplexní nastavování parametrů pro řízení celobankovního systému v souladu s potřebami a politikou banky včetně tvorby a definování parametrů pro jednotlivé bankovní produkty a služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0001 marketing obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0002 trh, jeho subjekty a chování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h12._.0053 bankovní marketing a reklama 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.