Typ JP ID
Specializace 30889

Slévárenský technik řízení jakosti

Slévárenský technik řízení provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve slévárenství.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: výroba kovových odlitků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Quality Manager
Nadřízené povolání: Slévárenský technik
Příbuzné specializace: Slévárenský technik mistr, Slévárenský technik dispečer, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik metalurg, Slévárenský technik technolog, Slévárenský technik modelář, Slévárenský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Vyhodnocování výsledků kontrol kvality a jakosti surovin a výrobků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u slévárenských výrobků.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31175 - Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 078 Kč 38 362 Kč 60 895 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 153 Kč 45 172 Kč 55 563 Kč - - -
Ústecký kraj 33 512 Kč 46 131 Kč 54 823 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 181 Kč 38 084 Kč 84 565 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 781 Kč 40 279 Kč 63 382 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 250 Kč 43 007 Kč 61 400 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 43 314 Kč 46 924 Kč
31175 Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 34 383 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.3153 Kontrola dodržování technologických postupů ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.D.1111 Orientace v normách jakosti a kvality ve slévárenství 4 Nutné
e71.D.2513 Navrhování metod kontroly jakosti slévárenských výrobků 4 Nutné
e71.D.3513 Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve slévárenství 4 Nutné
e72.D.3613 Uplatňování a vyřizování reklamací ve slévárenství (včetně zjišťování závad) 4 Nutné
e71.D.4113 Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve slévárenství 4 Nutné
e71.D.6113 Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve slévárenství 4 Nutné
e72.D.8413 Vypracování plánů kontroly jakosti slévárenských výrobků 4 Nutné
e71.D.1069 Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení 4 Nutné
e72.D.8513 Vypracování protokolů o výsledcích kontrol ve slévárenství 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Výhodné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e71._.0024 technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin 4 Výhodné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 Výhodné
l24._.0008 zásady BOZP 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.