Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102644

Podlahář sportovních podlah

Podlahář sportovních podlah připravuje podklad, klade, lepí, stěrkuje nebo lije nášlapnou vrstvu sportovní podlahy včetně povrchové úpravy.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Podlahář
Příbuzné specializace: Podlahář průmyslových podlah,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava pracoviště.
 • Volba vhodné sportovní podlahoviny podle požadavků objednatele.
 • Příprava a úprava podkladu (tryskáním, broušením, frézováním, tmelením, stěrkováním apod.).
 • Zhotovení podlahové izolační vrstvy dle zvoleného druhu podlahoviny.
 • Kladení, stěrkování nebo lití sportovní podlahy dle členitosti, vzoru a skladby.
 • Provádění konečné úpravy nášlapné vrstvy sportovní podlahy.
 • Provádění lajnování sportovní podlahy.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování sportovních podlah.

CZ-ISCO

 • 71221 - Podlaháři (kromě parketářů)
 • 7122 - Podlaháři a obkladači

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7122 Podlaháři a obkladači http://data.europa.eu/esco/isco/C7122

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Podlahář 36-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce 3659H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce 3659E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Podlahář/podlahářka sportovních podlah (36-081-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1055 Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1056 Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1057 Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2020 Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2065 Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3002 Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5030 Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5027 Měření a rozměřování sportovních podlah před zhotovováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3412 Provádění sportovních podlah včetně konečných úprav povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.4039 Opravy a ošetřování sportovních podlah 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1084 Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění sportovních podlah a dopravu materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0025 podlahové krytiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0041 technologie podlahářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0012 metody a techniky údržby sportovních ploch 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.