Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100923

Pěstitel polní zeleniny

Pěstitel polní zeleniny předpěstuje zeleninovou sadbu v krytých prostorách, pěstuje a ošetřuje zeleninu v polních podmínkách.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Pěstitel plodin
Příbuzné specializace: Pěstitel základních plodin, Pěstitel chmele, Pěstitel léčivých rostlin
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Předpěstování zeleninové sadby.
 • Pěstování polní zeleniny.
 • Ošetřování polní zeleniny v průběhu vegetace.
 • Sklízení a uskladňování polní zeleniny

CZ-ISCO

 • 61110 - Pěstitelé zemědělských plodin
 • 6111 - Pěstitelé zemědělských plodin

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pěstitelé zemědělských plodin (CZ-ISCO 6111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihomoravský kraj - - - 20 185 Kč 24 038 Kč 29 649 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6111 Pěstitelé zemědělských plodin - 23 730 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6111 Pěstitelé zemědělských plodin a zeleniny http://data.europa.eu/esco/isco/C6111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
RVP Zahradnické práce 41-52-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152E

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.A.6009 Sklizeň zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.B.5009 Zpracování půdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.3919 Posouzení vhodnosti mechanického zásahu vzhledem ke stavu porostu a půdy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7075 Setí a sázení zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7076 Ošetření zeleniny za vegetace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7077 Výživa a ochrana zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.6014 Skladování a posklizňové ošetření, zpracování zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.B.4017 Obsluha strojů a technologií pro pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.4018 Základní údržba, seřizování a jednoduché opravy techniky pro pěstování polní zeleniny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.A.7004 Předpěstování zeleninové sadby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.