Typ JP ID
Specializace 30887

Slévárenský technik technolog

Slévárenský technik technolog zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: slévárenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Slévárenský technik
Příbuzné specializace: Slévárenský technik mistr, Slévárenský technik dispečer, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik metalurg, Slévárenský technik řízení jakosti, Slévárenský technik modelář, Slévárenský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích technologických postupů a zajištění technologické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování dílčích návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověření a vyhodnocení.
 • Provádění normotvorné činnosti.
 • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratele na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce při udržování systémů jakosti.
 • Příprava podkladů pro návrhy cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 821 Kč 37 025 Kč 55 247 Kč - - -
Ústecký kraj 32 047 Kč 42 088 Kč 53 399 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 551 Kč 37 989 Kč 64 191 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 000 Kč 41 462 Kč 58 248 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 42 096 Kč 44 300 Kč
31173 Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 40 549 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Dílčí technologická příprava a řešení technicko-technologických úkolů s využíváním nových technologií. 7
Práce ve skupině technologů včetně normotvorné činnosti. 7
Příprava podkladů pro vyhodnocení nákladovosti výroby a pro tvorbu norem spotřeby práce. 7
Řešení dílčích technicko-technologické úkoly vč. určování technologie pro různé druhy výrob, navrhuje použití materiálů pro jednotlivé druhy výrob. 7
Spolupráce při rozhodování o technologičnosti konstrukce odlitku, spolupráce s konstruktérem. 7
Spolupráce při vytváření a udržování systému jakosti. 7
Zajišťování dílčí technické přípravy výroby (TPV) ve slévárenství. 7
Zpracovávání požadavků odběratelů u nových výrobků. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technik modelových zařízení 21-44-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Slévárenský technik technolog (21-038-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 3 Výhodné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e71._.0021 technologie tavby kovů 4 Nutné
e71._.0025 technologie slévárenství 4 Nutné
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 4 Výhodné
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 3 Výhodné
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 4 Nutné
e72._.0041 technologie obrábění kovů 3 Výhodné
e71._.0030 technologie výroby forem a jader, formovací směsi, žáruvzdorné materiály 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.1020 Orientace v metodice zpracování slévárenského technologického postupu 4 Nutné
e71.D.3213 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.Z.1001 Řízení technologického úseku slévárenské výroby a vazeb výrobní činnosti ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.D.8211 Vedení slévárenské technologické dokumentace, archivace, změnové řízení 4 Nutné
e71.Z.5003 Operativní řízení kvality odlitků 4 Nutné
e71.D.1010 Orientace v kovových materiálech a slitinách pro výrobu odlitků a v jejich zkoušení 4 Nutné
e71.D.3029 Využití systémů a standardů jakosti ve slévárenství 4 Nutné
e71.D.1009 Orientace v ekonomice slévárenské výroby a v technických dodacích podmínkách 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.