Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102443

Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce IPS

Referent zaměstnanosti – odborný kariérový poradce IPS poskytuje služby zaměřené na pomoc žákům, studentům i zájemcům z řad široké veřejnosti při výběru jejich budoucího povolání a vhodného studijního oboru.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: státní správa
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Poradce pro volbu povolání , Poradce pro změnu povolání , Speciální poradce
Nadřízené povolání: Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky
Příbuzné specializace: Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací, Odborný kontrolor služeb zaměstnanosti, Referent fondů Evropské unie Úřadu práce České republiky, Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce, Referent zaměstnanosti - EURES poradce, Referent zaměstnanosti - odborný pracovník trhu práce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.
 • Zabezpečování skupinového poradenství zaměřeného na podporu a rozvoj klíčových kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce a řízení vlastní kariéry.
 • Organizování odborné spolupráce se školami v oblasti usměrňování učebních programů a možností volby povolání v souladu s potřebami trhu práce.
 • Koordinace a odborná spolupráce při vytváření informačního systému o školách a o studijních oborech.
 • Stanovování odborného zaměření, metod a technik poradenské činnosti pro volbu a změnu povolání.
 • Provádění odborných analýz a průzkumů v oblasti volby povolání a uplatňování absolventů škol na trhu práce.

CZ-ISCO

 • 33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti
 • 3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 932 Kč 37 066 Kč 47 228 Kč
Ústecký kraj - - - 27 661 Kč 32 807 Kč 36 083 Kč
Jihomoravský kraj - - - 26 939 Kč 32 189 Kč 35 963 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3333 Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 32 403 Kč 32 828 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru psychologie 7701R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru sociologie 6703R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vychovatelství 7505R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce 6731R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k23.C.1016 Vedení poradenského rozhovoru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1012 Identifikace zájmů a předpokladů klienta na základě poradenského rozhovoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.3020 Posuzování schopností a dovedností jedince s využitím základní kariérové diagnostiky (bez použití psychodiagnostických metod) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.8061 Vyhledávání kariérových informací, jejich sdělování strukturovaným způsobem s respektem k rozhodovací prioritě klienta 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.3010 Vyhodnocování zájmových dotazníků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.2041 Jednání se školami o získávání informací o jejich vzdělávací nabídce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.3009 Posuzování vhodnosti jednotlivých povolání i celkové profesní orientace z hlediska zájmů a předpokladů klienta vč. zohlednění vývoje trhu práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1021 Skupinové poradenství pro výběr vhodné profesní orientace, oboru vzdělání a školy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1011 Individuální poradenství pro výběr vhodné profesní orientace, oboru vzdělání a školy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.1016 Orientace v systému Národní soustavy povolání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.D.1017 Orientace v systému Národní soustavy kvalifikací 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23.C.1022 Skupinové poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23.C.2051 Dojednávání dalších odborných poradenských, psychologických a zdravotních služeb a posudků 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23.D.3019 Posuzování vhodnosti rekvalifikačního kursu z hlediska zájmů a předpokladů klienta a jeho budoucího profesního uplatnění 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23.D.2013 Zpracovávání metodik v oblasti pracovně profesního poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j31._.0001 základy psychologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0003 metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0004 metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0005 metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0041 nástroje APZ, podmínky a pravidla pro jejich aplikaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0036 údaje o volných pracovních místech, jejich vztah ke kvalifikaci uchazeče 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0071 postupy při získávání a zpracování informací o vzdělávací nabídce škol 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52._.0002 školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0021 charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0022 výsledky psychologických vyšetření klienta a jejich vztah k profesnímu uplatnění 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0012 charakteristické znaky povolání (činnosti, prac. prostředky, prac. prostředí, apod.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0014 trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0001 zákon o zaměstnanosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0038 legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0067 obsah a způsoby využití webu Národní soustava povolání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23._.0017 další profesní vzdělávání, akreditace, certifikace, zákonem předepsané zkoušky 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0066 pravidla a postupy pro získání kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0043 podmínky pro zařazování uchazečů do rekvalifikačních kursů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j31._.0011 psychodiagnostika 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0031 podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování uchazečů o zaměstnání do/z evidence 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0033 podmínky a administrativní postupy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0018 podmínky studia v zahraničí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0016 soukromé podnikání, formy, požadavky, živnostenský zákon, podnikatelský záměr 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
k23._.0011 svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.