Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102770

Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže

Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže řídí pracovníky podílející se na realizaci zotavovací akce pro děti a mládež.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Hlavní vedoucí letního tábora
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení zaměstnanců a pracovníků, stanovení rozsahu jejich rolí, kompetencí a odpovědností, definice pracovních pozic a jejich náplně.
 • Organizování a plánování zotavovacích akcí pro děti a mládež (Zotavovací akce je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti).
 • Spoluvytváření a dodržování rozpočtu.
 • Monitorování průběhu zotavovacích akcí pro děti a mládež.
 • Zajišťování výchovných činností se specifickými cíli (např. environmentální, ke zdraví, osobně sociální rozvoj apod.).
 • Zapojování účastníků (dětí, mládeže a svých spolupracovníků) do řízení aktivit, do výběru vhodných aktivit (metod), účast na společných činnostech.
 • Aplikování pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod s ohledem na aktuální potřeby.
 • Komunikace se skupinou i s jednotlivci k dosažení jednotlivých cílů.
 • Řízení diskuse a komunikace skupiny.
 • Komunikace vně výchovné skupiny (s vlastním organizačním zázemím, rodiči, úřady).
 • Motivování jednotlivců (i skupin) k dosažení vymezených cílů, poskytování zpětné vazby.
 • Posuzování a ovlivňování bezpečnostních rizik, krizové řízení.
 • Provádění preventivních opatření pro zajištění bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží.
 • Zajišťování a provádění prevence společensky nežádoucích jevů.
 • Péče o zdraví dětí a mládeže.
 • Vedení dokumentace v listinné i elektronické podobě.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vychovatelství 7505R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
RVP Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/02
RVP Pedagogické lyceum 78-42-M/03
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru pedagogické asistentství 7533N
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lyceum 7842M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.1022 Zjišťování potřeb dětí a mládeže 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1081 Sestavení obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1082 Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1091 Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1083 Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1084 Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1085 Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1086 Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1087 Sestavení rámcového programu zotavovací akce pro děti a mládež 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1088 Řízení realizačního týmu při zotavovací akci pro děti a mládež 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1089 Organizační a finanční zajištění zotavovací akce pro děti a mládež 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1090 Orientace v právním rámci pořádání zotavovací akce pro děti a mládež 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0003 zásady vedení porad 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0021 personální management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0025 krizový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0001 obecná pedagogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0023 protidrogová prevence 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0024 multikulturní výchova 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j41._.0025 výchova proti šikaně 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0044 management rizik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0016 time management 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.