Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101835

Instruktor powerjógy

Instruktor powerjógy vede lekce skupinových cvičení založené na klasických principech cvičení jogy přepracovaných do moderního přístupu se zaměřením na komplexní harmonizaci těla i duše.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Instruktor Power yogy, Cvičitel power yogy, Cvičitel power jogy
Nadřízené povolání: Instruktor Body and Mind
Příbuzné specializace: Instruktor pilates,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného programu skupinové i individuální lekci powerjógy.
 • Předvedení a vysvětlení pozic powerjógy včetně korekcí nesprávného provedení cviků.
 • Vedení skupinové i individuální lekce powerjógy.
 • Modifikace cviků powerjógy pro specifické cílové skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

CZ-ISCO

 • 34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
 • 3423 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/x1
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sportovní gymnázium 7942K
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Instruktor/instruktorka powerjógy (74-004-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1111 Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.6043 Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7014 Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci powerjógy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6014 Vysvětlení a předvedení pozic a technik powerjógy na podložkách různých úrovní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6227 Vedení skupinové a individuální lekce powerjógy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7017 Modifikace pozic powerjógy s využitím základních pomůcek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1011 Orientace v systému powerjógy pro specifické skupiny klientů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1012 Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7101 Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1068 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0003 anatomie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0005 fyziologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0003 metody cvičení zaměřené na komplexní harmonizaci těla a duše 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.