Typ JP ID
Specializace 102354

Pracovník výplachového servisu

Pracovník výplachového servisu vykonává odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství na vrtech při vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a na sondách při podzemních opravách sond.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: dobývání ropy, zemního plynu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Báňský technik pro těžbu ropy a plynu
Příbuzné specializace: Výplachový technik, Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu, Servisní technik karotážních přístrojů, Pracovník výzkumu vrtů a sond, Technolog těžby ropy a zemního plynu, Technik karotáže a perforace, Operátor podzemního zásobníku plynu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby a úpravy vrtných výplachů a pracovních kapalin přímo na vrtných soupravách a soupravách pro podzemní opravy sond.
 • Řízení a vyhodnocování chodu očišťovacího zařízení.
 • Zajišťování chodu centrifug a jejich optimální nastavení.
 • Provádění kvalitativního rozboru výplachu.
 • Definování požadavků na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny.
 • Provádění základní údržby a oprav strojního zařízení.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 81133 - Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech
 • 8113 - Vrtači a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vykonávání odborných činností v oblasti výplachového hospodářství na vrtech při vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a na sondách při podzemních opravách sond 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin 2142M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin 2142L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie 2141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník výplachového servisu (21-045-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Nutné
d11._.0025 technologie vrtných prací 4 Nutné
d12._.0001 technologie oprav vrtných souprav 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.D.1125 Orientace ve vrtné činnosti a podzemních opravách sond 4 Nutné
d11.B.4029 Obsluha strojního zařízení (centrifuga, flokulační stanice) 4 Nutné
j13.B.4101 Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení 4 Nutné
d11.A.3009 Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin 4 Nutné
d11.D.6012 Provádění rozborů vrtných výplachů a cementových směsí 4 Nutné
d11.D.8015 Vedení provozní a technické dokumentace 4 Nutné
d11.D.4011 Zajišťování flokulace vrtných výplachů 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.