Typ JP ID
Specializace 30756

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci biotechnických metod při realizaci šlechtitelských programů u jednotlivých druhů zvířat.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technician for Artificial Insemination
Nadřízené povolání: Zemědělský technik
Příbuzné specializace: Zemědělec farmář, Rostlinolékařský technik, Hodnotitel koní, Zootechnik, Agronom, Zemědělský mechanizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí, koz, koní a prasat.
 • Provádění inseminace a aplikace biotechnických metod při dodržování daných technologických a hygienických postupů.
 • Stanovení stadií reprodukčního cyklu, vyšetření březosti nebo některých reprodukčních poruch plemenic (manuálně, sonograficky).
 • Konzervace a přechovávání inseminačních dávek a embryí.
 • Provoz biologických kontejnerů (dezinfekce, manipulace s tekutým dusíkem).
 • Vedení prvotní evidence a předávání dat reprodukce zvířat oprávněným osobám.
 • Laboratorní práce související s vyšetřením oplozovací schopnosti inseminačních dávek a dalších zárodečných produktů.
 • Analýza plodnosti, rozbor výsledků reprodukce a zjištění příčin zhoršené plodnosti včetně návrhu opatření ke zlepšení reprodukčních ukazatelů.
 • Spolupráce při zajištění a řízení reprodukčního procesu včetně tvorby připařovacího plánu.
 • Poskytování základních praktických informací chovatelům v oblasti biologických a technologických základů chovu, výživy, odchovu, welfare a poskytování konzultací v oblasti reprodukce a šlechtění zvířat.

CZ-ISCO

 • 31422 - Zootechnici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 424 Kč 37 540 Kč 62 065 Kč - - -
Karlovarský kraj 33 077 Kč 37 651 Kč 40 668 Kč - - -
Olomoucký kraj 15 586 Kč 34 204 Kč 59 967 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 526 Kč 31 059 Kč
31422 Zootechnici 29 335 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vyhodnocení reprodukčních analýz stáda včetně návrhu opatření ke zlepšení reprodukčních ukazatelů. 8
Laboratorní vyšetření oplozovací schopnosti inseminačních dávek a dalších zárodečných produktů. 7
Poskytování základních praktických informací v oblasti reprodukce, šlechtění, výživy, podmínek chovu a odchovu včetně welfare zvířat. 7
Provádění inseminací nebo vpravování embryí. 7
Spolupráce při tvorbě připařovacích plánů. 7
Stanovení stadií reprodukčního cyklu nebo reprodukčních poruch plemenic. 7
Vedení prvotní evidence reprodukce a předávání dat reprodukce zvířat oprávněným osobám. 7
Vyšetření a kontrola reprodukčních orgánů plemenic. 7
Vyšetření březosti plemenic. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chovatelství 41-43-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat 4143M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Nutné
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 4 Nutné
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 4 Nutné
c16._.0004 sterilizace a kastrace zvířat 4 Nutné
c16._.0008 obvazová technika u zvířat 4 Nutné
c11._.0080 krmení hospodářských zvířat 4 Nutné
c16._.0012 choroby hospodářských zvířat 4 Výhodné
j16._.0002 mikrobiologie 4 Výhodné
j16._.0003 genetika 4 Nutné
j18._.0001 zoologie 4 Výhodné
j14._.0011 biochemie 4 Výhodné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 4 Nutné
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 4 Výhodné
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.8006 Vedení a vyhodnocení plemenářské evidence a dokumentace 4 Nutné
c16.D.8002 Manuální nebo sonografické vyšetření a kontrola reprodukčních orgánů plemenic určených k zapouštění nebo ke zjištění březosti 4 Nutné
c11.D.6010 Stanovení stadií reprodukčního cyklu nebo reprodukčních poruch plemenic 4 Nutné
c11.B.8110 Obsluha a práce se sondami pro vpravování inseminačních dávek, výplach a vpravování embryí, provádění vyšetření pohlavních orgánů plemenic 4 Nutné
c11.D.6011 Posouzení zdravotního stavu, hmotnosti, věku, výživného stavu, původu zvířat určených k plemenitbě 4 Nutné
c11.D.6013 Posouzení chovného prostředí, technologie ustájení, krmení a welfare 4 Nutné
c11.C.1001 Poskytování základních praktických informací v oblasti reprodukce, šlechtění, výživy, podmínek chovu a odchovu včetně welfare zvířat 4 Nutné
c11.A.8111 Uplatňování technologických a hygienických postupů při provádění inseminace a vpravování embryí 4 Nutné
c11.D.6014 Laboratorní vyšetření oplozovací schopnosti inseminačních dávek a dalších zárodečných produktů 4 Nutné
c11.D.6012 Vyhodnocení reprodukčních analýz stáda 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.