Typ JP ID
Specializace 30974

Inženýr chemie analytik

Inženýr chemie analytik zabezpečuje, případně i provádí rozbory a analýzy materiálů, surovin a výrobků. Zabývá se i koncepcí a metodami jakosti a řízením jakosti chemické výroby.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vedoucí útvaru řízení jakosti chemické výroby, Chemický inženýr, Quality Manager, Metodik řízení kvality, Manažer kvality, Manažer jakosti
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vývoj a návrhy analytických postupů kontroly materiálových proudů v chemické výrobě včetně její validace.
 • Zabezpečení rozsáhlých analýz a formulace prognóz vývoje pro potřeby chemické výroby.
 • Analýzy příčin nestandardních jevů a procesů v chemické výrobě.
 • Zabezpečení tvorby koncepce a metod jakosti a řízení jakosti chemické výroby.
 • Provádění metodické pomoci a poradenské činnosti při zabezpečování jakosti chemické výroby.
 • Zabezpečení tvorby podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování v oblasti chemické výroby.
 • Řízení odborného týmu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech
 • 21455 - Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality, chemičtí inženýři laboranti a specialisté v příbuzných oborech
 • 2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2145)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 31 419 Kč 53 603 Kč 71 750 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 244 Kč 50 732 Kč 69 277 Kč - - -
Karlovarský kraj 32 307 Kč 50 437 Kč 67 070 Kč - - -
Liberecký kraj 32 128 Kč 46 127 Kč 65 044 Kč - - -
Královéhradecký kraj 32 695 Kč 43 279 Kč 66 927 Kč - - -
Pardubický kraj 33 886 Kč 44 053 Kč 78 929 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 758 Kč 43 871 Kč 71 772 Kč - - -
Zlínský kraj 27 943 Kč 42 833 Kč 65 725 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 32 353 Kč 45 963 Kč 76 850 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 54 205 Kč -
21455 Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality, chemičtí inženýři laboranti a specialisté v příbuzných oborech 46 509 Kč -
21459 Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 51 131 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Koordinace souvisejících činností v oblasti řízení jakosti chemické výroby. 10
Prověřování způsobilosti systému jakosti u externích organizací. 10
Řízení auditorských týmů při prověřování stavu systému jakosti v plném rozsahu norem ISO. 10
Řízení projektu implementace systému jakosti v chemické výrobě. 10
Zabezpečování vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. 10
Zjišťuje závady v jakosti výrobku a navrhuje opatření k jejich odstranění. 10
Zpracování analýz jakosti produkce chemické výroby v organizaci. 10
Zpracování koncepce rozvoje systému jakosti v souladu s normami ISO. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin 2901T

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 6 Nutné
j14._.0002 organická chemie 6 Nutné
j14._.0031 chemická metrologie 7 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 Nutné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 6 Nutné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 4 Výhodné
e54._.0012 technologie výroby a zpracování chemických vláken 4 Výhodné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 Výhodné
e52._.0014 technologie výroby tuků a kosmetiky 4 Výhodné
e52._.0015 technologie výroby tálového oleje, droždí a dalších vedlejších produktů papírenské výroby 4 Výhodné
e52._.0016 technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů 4 Výhodné
e51._.0017 technologie zpracování ropy 4 Výhodné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 Výhodné
e51._.0004 technologie výroby výbušin 4 Výhodné
e52._.0028 technologie zpracování chemické kameniny 4 Výhodné
e54._.0027 technologie výroby asfaltových izolačních pásů 4 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 4 Výhodné
e54._.0003 gumárenské suroviny 4 Výhodné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.2026 Stanovování koncepce řízení jakosti v chemické výrobě, řízení její tvorby a garance jejích procesů 7 Nutné
e52.D.2034 Uplatňování zásad řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví v chemické výrobě; její operativní řízení 7 Nutné
e52.D.6002 Analyzování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě 7 Nutné
e52.D.6003 Analyzování příčin snížené kvality v chemické výrobě, navrhování opatření k nápravě 7 Nutné
e52.D.6013 Zpracovávání technických a ekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality procesů, výrobků a výkonů v chemické výrobě 7 Nutné
e52.D.8002 Vedení a evidence dokumentace vztahující se k řízení jakosti, revizím a kontrolám v chemické výrobě 7 Nutné
e52.Z.2017 Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.