Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103086

Zhotovitel hliněných staveb

Zhotovitel hliněných staveb dle zadání staví, omítá a dekoruje interiéry a exteriéry domů za použití hliněného stavebního materiálu.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Zedník, omítkář a dekoratér hliněných staveb
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení projektové dokumentace.
 • Volba hliněného materiálu příprava hliněné směsi pro zdění, omítání a dekorace.
 • Výpočet výměr a spotřeby materiálu.
 • Volba nářadí a pomůcek pro zhotovování hliněných konsktrukcí a dekorací.
 • Volba správné technologie pro zhotovení hliněných konstrukcí, omítek a dekorací.
 • Zhotovování svislých a vodorovných hliněných konstrukcí různými technologiemi.
 • Zhotovování hliněných omítek a jejich dekorování různými postupy dle předloženého návrhu.
 • Provedení oprav hliněných konstrukcí, omítek a dekorací dle zadání.
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot.
 • Ochrana neupravovaných ploch před znečištěním.
 • Dodržování BOZP a PO a hygieny práce při práci ve výškách a při zvýšené prašnosti.
 • Hodnocení vhodnosti klimatických podmínek pro zhotovení hliněných konstrukcí, omítek a dekorací (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Obsluha strojních zařízení pro zednické, omítkářské a dekoratérské práce.

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7119 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.B.1040 Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5019 Výpočet spotřeby materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2111 Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1214 Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1149 Orientace v konstrukcích hliněných staveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1042 Stavba kozového lešení, práce na lešení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1151 Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1124 Zhotovování vnitřních a vnějších hliněných omítek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1204 Orientace v technikách dekorování hliněných omítek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1216 Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1903 Určení vhodnosti hliněného materiálu pro stavbu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1230 Zhotovování svislých a vodorovných hliněných konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1232 Příprava hliněných směsí pro výrobu hliněných konstrukčních prvků a celých konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1233 Dekorování hliněných omítek různými postupy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0005 bezpečnost ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0097 nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0006 hliněné stavební technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0009 hliněné stavební materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.