Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 25027

Samostatný geodet

Samostatný geodet provádí kontrolní činnosti v oblasti zřizování, údržby a správy geodetických základů a měřické a výpočetní práce pro katastr nemovitostí, při přípravě stavebních projektů a v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odborný geodet, Geodesist, Odborný zeměměřič, Pracovník katastru nemovitostí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava, stanovování metod a technologických postupů při provádění geodetických prací.
 • Měřické a výpočetní práce v rámci provádění odborných geodetických prací.
 • Systémové specializované činnosti v dílčích oblastech správy bodů geodetických základů ČR.
 • Vyhodnocování a kontrola kvality výsledků zeměměřických činností.
 • Zpracovávání návrhů technických předpisů a ostatních normativních dokumentů pro koncepci rozvoje v oblasti geodetických základů.
 • Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu.
 • Metodická a poradenská činnost pro územní orgány zeměměřictví a katastru nemovitostí i pro další osoby v oblastech týkajících se správy bodových polí.
 • Zajišťování podkladů a vedení správního řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
 • Vedení centrální databáze a organizační činnosti v oblasti geodézie při zřizování, údržbě a obnově polohových, výškových a tíhových bodů.
 • Navrhování a projednávání zřízení chráněného území geodetického bodu, příprava podkladů pro jeho zřízení a vyhlášení.
 • Vedení předepsané dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21650 - Kartografové a zeměměřiči
 • 2165 - Kartografové a zeměměřiči

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kartografové a zeměměřiči (CZ-ISCO 2165)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 36 060 Kč 41 199 Kč 49 477 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 559 Kč 32 711 Kč 41 680 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 286 Kč 38 979 Kč 46 978 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2165 Kartografové a zeměměřiči 39 372 Kč 36 602 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2165 Kartografové a zeměměřiči http://data.europa.eu/esco/isco/C2165

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru geodézie a kartografie 3646R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru geografie 1301R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kartografie 1302R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15.D.2003 Zpracovávání dat v geografickém informačním systému klasickým nebo automatizovaným způsobem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.3041 Stanovení metod a technologických postupů při provádění geodetických prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.4042 Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému, v rámci provádění odborných geodetických prací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.4042 Komplexní zajišťování technických a správních činností v oblasti geodézie, při správě bodů bodových polí a správě státního mapového díla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.3042 Posuzování a ověřování kvality výsledků geodetických prací a zeměměřických činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.2048 Metodické vedení v oblasti geodézie a dohled na úseku pozemkového úřadu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.C.1041 Metodická a poradenská činnost v oblasti geodézie, správy bodového pole a mapového díla pro územní orgány zeměměřictví, katastru nemovitostí a další osoby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2048 Zpracování podkladů pro správní řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.2049 Zpracování podkladů pro koncepci rozvoje geodetických polohových základů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.4043 Vedení správního řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.0006 Vedení centrální databáze bodů geodetických základů a zhušťovacích bodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.8015 Vedení příslušné dokumentace o provádění geodetických prací a prací v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0001 kartografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0002 topografie - místopis 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0004 katastr nemovitostí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0000 geografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0009 geografické informační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0023 legislativa ve stavebnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0006 geodézie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0007 geodetické měřicí přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0013 metody a postupy zpracování geodetických dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.