Typ JP ID
Specializace 102285

Samostatný knihovník akvizitér

Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Akviziční pracovník, Akvizitátor, Acquisition Librarian
Nadřízené povolání: Samostatný knihovník
Příbuzné specializace: Samostatný referenční knihovník, Samostatný knihovník katalogizátor,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba dlouhodobých plánů doplňování, včetně retrospektivního.
 • Zjišťování dokumentů domácí a zahraniční provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Posouzení a vyřízení akvizičních návrhů a požadavků.
 • Jednání s českými dodavateli o podmínkách nákupu.
 • Výběr dokumentů, koordinace nákupu, práce v nákupní komisi.
 • Vytvoření objednávek českých a zahraničních dokumentů včetně návazné agendy.
 • Správa rozpočtu na nákup knihovních fondů.
 • Supervize vstupního zpracování dokumentů.
 • Organizace agendy výměny publikací.
 • Vedení dílčích agend povinného výtisku, zjišťování nedodaných titulů, urgence, reklamace.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků na regionální úrovni.
 • Tvorba statistických výstupů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 795 Kč 27 622 Kč 37 960 Kč 23 784 Kč 30 580 Kč 42 940 Kč
Středočeský kraj - - - 21 720 Kč 27 029 Kč 32 802 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 397 Kč 26 514 Kč 33 266 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 612 Kč 26 322 Kč 33 036 Kč
Karlovarský kraj - - - 19 772 Kč 25 753 Kč 31 801 Kč
Ústecký kraj - - - 20 811 Kč 26 361 Kč 34 329 Kč
Liberecký kraj - - - 21 274 Kč 25 814 Kč 33 221 Kč
Královéhradecký kraj - - - 20 977 Kč 26 913 Kč 33 161 Kč
Pardubický kraj - - - 20 861 Kč 25 900 Kč 31 488 Kč
Kraj Vysočina - - - 21 078 Kč 25 298 Kč 31 998 Kč
Jihomoravský kraj 23 276 Kč 29 357 Kč 38 023 Kč 19 855 Kč 26 900 Kč 35 789 Kč
Olomoucký kraj - - - 18 559 Kč 25 222 Kč 31 332 Kč
Zlínský kraj - - - 20 372 Kč 25 418 Kč 32 337 Kč
Moravskoslezský kraj 20 315 Kč 21 948 Kč 27 075 Kč 21 316 Kč 26 897 Kč 33 755 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 26 015 Kč 28 091 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni. 10
Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s celostátní působností. 10
Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem. 9
Profilování fondů v knihovnách s lokální působností. 9
Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností. 9
Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby a knihovnictví 72-41-N/xx
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví 7241N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxN
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxR
KKOV Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny literatury 8106R

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0009 akvizice dokumentů 6 Nutné
m22._.0001 knihovnické a informační služby 6 Nutné
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 6 Nutné
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 6 Nutné
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 6 Nutné
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 6 Nutné
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 6 Nutné
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 6 Nutné
m22._.0014 elektronické informační zdroje a nástroje 6 Nutné
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 6 Nutné
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 6 Nutné
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 6 Nutné
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 6 Nutné
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 6 Nutné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 6 Nutné
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 6 Nutné
i31._.0005 spisová služba 4 Výhodné
i31._.0011 pravidla a postupy skartačních řízení 4 Výhodné
l24._.0001 bezpečnost práce 4 Výhodné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 Výhodné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 Výhodné
j34._.0012 literatura 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 6 Nutné
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 6 Nutné
m22.D.1013 Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 6 Nutné
m22.D.6001 Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností 6 Nutné
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 6 Nutné
m22.D.6021 Akviziční činnosti v knihovnách s regionální působností 6 Nutné
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 6 Nutné
m22.D.8012 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s regionální a nadregionální působností 6 Nutné
m22.D.8019 Ovládání automatizovaného knihovního systému 6 Nutné
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 6 Nutné
m22.C.1001 Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách 6 Nutné