Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102285

Samostatný knihovník akvizitér

Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Akviziční pracovník, Akvizitátor, Acquisition Librarian
Nadřízené povolání: Samostatný knihovník
Příbuzné specializace: Samostatný referenční knihovník, Samostatný knihovník katalogizátor,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba dlouhodobých plánů doplňování, včetně retrospektivního.
 • Zjišťování dokumentů domácí a zahraniční provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Posouzení a vyřízení akvizičních návrhů a požadavků.
 • Jednání s českými dodavateli o podmínkách nákupu.
 • Výběr dokumentů, koordinace nákupu, práce v nákupní komisi.
 • Vytvoření objednávek českých a zahraničních dokumentů včetně návazné agendy.
 • Správa rozpočtu na nákup knihovních fondů.
 • Supervize vstupního zpracování dokumentů.
 • Organizace agendy výměny publikací.
 • Vedení dílčích agend povinného výtisku, zjišťování nedodaných titulů, urgence, reklamace.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků na regionální úrovni.
 • Tvorba statistických výstupů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci
 • 4411 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 294 Kč 29 308 Kč 39 923 Kč 28 087 Kč 35 979 Kč 47 947 Kč
Středočeský kraj - - - 24 975 Kč 31 336 Kč 37 430 Kč
Jihočeský kraj - - - 25 528 Kč 30 804 Kč 37 617 Kč
Plzeňský kraj - - - 25 136 Kč 30 632 Kč 38 403 Kč
Karlovarský kraj - - - 24 174 Kč 29 945 Kč 37 603 Kč
Ústecký kraj - - - 24 946 Kč 31 214 Kč 39 754 Kč
Liberecký kraj - - - 25 088 Kč 30 739 Kč 37 502 Kč
Královéhradecký kraj - - - 24 319 Kč 30 607 Kč 38 054 Kč
Pardubický kraj - - - 25 490 Kč 30 351 Kč 37 007 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 131 Kč 30 431 Kč 37 196 Kč
Jihomoravský kraj 25 740 Kč 32 286 Kč 41 454 Kč 24 042 Kč 30 833 Kč 39 643 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 009 Kč 29 559 Kč 36 112 Kč
Zlínský kraj - - - 25 058 Kč 29 595 Kč 38 072 Kč
Moravskoslezský kraj 24 773 Kč 27 706 Kč 33 658 Kč 24 433 Kč 30 775 Kč 38 204 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci 28 861 Kč 31 430 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4411 Knihovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C4411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby a knihovnictví 72-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru informační služby, knihovnictví 7241N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru informační studia a knihovnictví 7201R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny literatury 8106R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.1013 Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6001 Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.6021 Akviziční činnosti v knihovnách s regionální působností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8012 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s regionální a nadregionální působností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.8019 Ovládání automatizovaného knihovního systému 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22.C.1001 Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0009 akvizice dokumentů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0001 knihovnické a informační služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0014 elektronické informační zdroje a nástroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0005 spisová služba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0011 pravidla a postupy skartačních řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0012 literatura 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf