Typ JP ID
Specializace 30975

Inženýr chemie procesní inženýr

Inženýr chemie procesní inženýr tvůrčím způsobem aplikuje nejnovější vědecké poznatky a techniky při kontrole a hodnocení technologických procesů v chemické výrobě svěřené oblasti a/nebo modeluje a navrhuje procesy a aparáty nových projektů různě rozsáhlých a složitých systémů chemické výroby.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Chemický inženýr, Chemical engineer
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje vědecko-technických poznatků v technologických procesech a jednotkových operacích pověřené oblasti chemické výroby.
 • Hodnocení stavu a funkce procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje nevyhovujících nebo zastaralých výrobních úseků provozované chemické výroby k inovaci.
 • Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem na přípravě a řešení inovačních projektů.
 • Provádění materiálové a energetické bilance provozovaných a/nebo navrhovaných výrobních procesů a aparátů.
 • Zpracování matematických modelů provozovaných a/nebo navrhovaných procesů a aparátů výrobní technologie.
 • Spolupráce na realizaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe a kontrola úspěšnosti technické inovace výrobních procesů a aparátů.
 • Poskytování stanovisek k efektům realizované inovace pro organizaci (firmu).

CZ-ISCO

 • 21411 - Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 609 Kč 46 307 Kč 92 814 Kč 35 425 Kč 48 074 Kč 67 505 Kč
Středočeský kraj 31 754 Kč 44 181 Kč 72 466 Kč 26 652 Kč 34 967 Kč 46 006 Kč
Jihočeský kraj 31 415 Kč 41 729 Kč 64 083 Kč - - -
Plzeňský kraj 23 945 Kč 37 103 Kč 54 881 Kč 27 290 Kč 33 291 Kč 40 365 Kč
Karlovarský kraj 34 117 Kč 52 936 Kč 84 469 Kč - - -
Ústecký kraj 22 426 Kč 40 080 Kč 71 289 Kč - - -
Liberecký kraj 31 718 Kč 41 866 Kč 65 424 Kč 26 095 Kč 34 138 Kč 44 845 Kč
Královéhradecký kraj 29 968 Kč 38 453 Kč 59 019 Kč - - -
Pardubický kraj 25 991 Kč 37 738 Kč 63 178 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 605 Kč 43 499 Kč 80 925 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 966 Kč 38 210 Kč 64 940 Kč 26 714 Kč 36 683 Kč 51 969 Kč
Olomoucký kraj 28 994 Kč 38 692 Kč 63 353 Kč 29 042 Kč 34 896 Kč 49 627 Kč
Zlínský kraj 28 789 Kč 40 871 Kč 61 590 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 705 Kč 40 566 Kč 72 163 Kč 28 843 Kč 39 285 Kč 52 125 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 43 388 Kč 42 403 Kč
21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby 53 018 Kč 39 144 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zapojení do mezinárodní spolupráce na prosazování odpovědnosti za současnou chemickou výrobu a vývoj nových výrobních procesů a výrobků s vyšší bezpečností pro lidstvo. 12
Tvůrčí řešení matematických modelů technologických procesů a jednotkových operací. 12
Zobecňování a zveřejňování výsledků a poznatků z výzkumných a vývojových projektů v odborném domácím i zahraničním tisku a na mezinárodních konferencích. 12
Analýza zdrojů a hodnocení významnosti emisních proudů (odpadů všech skupenství) chemické výroby a spolupráce s podnikovým ekologem na doporučení k realizaci preventivních opatření nebo koncového řešení (end of pipe technology). 11
Identifikace a kvantifikace míst a zdrojů emisí a ztrát ve výrobním procesu jako materiálových a energetických proudů zatěžujících pracovní a životní prostředí. 11
Kontrola funkce technologických procesů a aparátů pro včasné odhalení poklesu provozní spolehlivosti a účinnosti s cílem zajistit vyšší bezpečnost chemické výroby. 11
Metodické vedení kolektivu výzkumných a/nebo výrobních technických pracovníků k optimálnímu provoznímu režimu odpovídajícímu úrovni a technickému stavu provozovaných aparátů. 11
Provádění materiálových a energetických bilancí složitých technologických operací a/nebo jednotlivých aparátů. 11
Sledování stavu vědy a techniky v pověřené oblasti chemie a technologií chemické výroby v literatuře, konferencích, prospektech konkurence i internetu. 11
Spolupráce s podnikovým ekologem na objektivizaci a zveřejňování informací o negativních dopadech chemického provozu na životní prostředí. 11
Spolupráce s výzkumným a vývojovým pracovníkem a manažerem na přípravě návrhu projektu Výzkumu a vývoje pro dosažení vyšší úrovně chemické výroby v podniku. 11
Tvůrčí aplikace nových poznatků v oblasti procesů a jednotkových operací při ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových aktivit v poloprovozních a provozních podmínkách chemické výroby. 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru fyzikální chemie 1404T
KKOV Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru fyzikální chemie 1404R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801R
KKOV Magisterský studijní program v oboru procesní inženýrství 3909T

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 5
a04 Flexibilita 5
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0014 hospodaření s přírodními zdroji, trvale udržitelný rozvoj 7 Nutné
j11._.0011 numerické metody 7 Nutné
j11._.0021 optimalizační matematické metody 7 Nutné
j11._.0031 matematické modelování 7 Nutné
j12._.0011 teorie pravděpodobnosti 7 Výhodné
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 7 Nutné
j14._.0001 anorganická chemie 7 Nutné
j14._.0002 organická chemie 7 Nutné
j14._.0011 biochemie 7 Výhodné
j14._.0012 polymerová chemie 7 Nutné
j14._.0021 analytická chemie 6 Nutné
j14._.0031 chemická metrologie 7 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 Nutné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 7 Nutné
e51._.0017 technologie zpracování ropy 7 Nutné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 7 Nutné
e52._.0032 zacházení s jedy a žíravinami 6 Nutné
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.3018 Provádění revizí, zkoušek technické způsobilosti a kontrol v chemické výrobě 7 Nutné
e52.D.1010 Orientace v normách, v technické a technologické dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří 7 Nutné
e52.D.1900 Vyhodnocování a využívání odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů 7 Nutné
e52.D.6020 Analyzování a vyhodnocování stavu a úrovně technologických procesů a jednotkových operací technologie výroby svěřeného úseku chemické výroby 7 Nutné
e52.D.5008 Sestavování matematických modelů využívaných procesů a jednotkových operací pro kontrolu správné funkce jednotlivých aparátů v systému výrobního procesu 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.