Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5472

Televizní režisér

Televizní režisér režíruje dramatická, hudební, hudebně-dramatická díla, dokumentární, zpravodajské, publicistické, zábavné a jiné pořady v televizi.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Director
Nadřízené povolání: Režisér
Příbuzné specializace: Rozhlasový režisér, Filmový režisér, Režisér rozhlasového a televizního vysílání, Režisér dabingu, Divadelní režisér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení nebo pořadů.
 • Režie televizní dramatických, hudebně-dramatických nebo jiných uměleckých děl.
 • Režie televizních dokumentárních, zpravodajských, publicistických, naučných a jiných pořadů.
 • Organizace a koordinace všech fází a složek tvorby televizních děl.
 • Zajišťování technické a ekonomické stránky režírovaných děl a pořadů.
 • Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr umělců pro jednotlivé role a jejich umělecké vedení.
 • Spolupráce pří sestavování plánu studia a termínů zkoušek.
 • Zpracovávání technických scénářů.

CZ-ISCO

 • 26541 - Režiséři
 • 2654 - Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2654 Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti http://data.europa.eu/esco/isco/C2654

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média 8204T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií 8104T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dramatická umění 8203T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3023 Navrhování složení tvůrčího týmu a výběr účinkujících pro pořady a jiná díla pro TV vysílání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3003 Posuzování scénářů jako celku z hlediska možností televizního ztvárnění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.2011 Sestavování plánu natáčení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2021 Spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce televizních pořadů (dokumentárních, zpravodajských, publicistických, naučných aj.) nebo jiných děl (dramatických, hudebně-dramatických aj.) pro TV vysílání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2023 Spolupráce při řešení ekonomické stránky televizních pořadů nebo jiných děl pro TV vysílání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2022 Spolupráce při řešení technických efektů a jiných technických aspektů televizních pořadů nebo jiných děl pro TV vysílání vč. zpracování technického scénáře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2021 Posouzení jednotlivých scén scénáře z hlediska možností televizního ztvárnění a rozhodnutí o úpravách 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2022 Režijní vedení televizního natáčení včetně účasti na kamerových zkouškách 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2023 Koordinace jednotlivých pořadů a dalších složek televizního vysílání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0032 režie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.