Typ JP ID
Specializace 5216

Sklářský technik dispečer

Sklářský technik dispečer zabezpečuje formou dispečerských příkazů plnění operativních plánů výroby.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Koordinátor provozu, Glass production controller, Koordinátor výroby, Asistent dispečinku
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Příbuzné specializace: Sklářský technik technický manažer provozu, Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna, Sklářský technik mistr, Sklářský technik tavení, Sklářský technik technolog, Sklářský technik normovač, Sklářský technik kontrolor jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce při přípravě výroby nových výrobků (výkresy, formy, vzorky).
 • Spolupráce při sestavování operativních plánů výroby pro dílčí a organizační jednotky.
 • Zabezpečování plnění operativního plánu výroby formou dispečerských příkazů.
 • Sledování plnění operativních plánů a provádění jednodušších změn podle vývoje dodavatelských, odbytových, technických, technologických a pracovních kapacit.
 • Zajišťování operativní evidence výroby a rozpracované výroby.

CZ-ISCO

 • 31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 35 136 Kč 58 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 499 Kč 38 191 Kč 55 889 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 226 Kč 35 788 Kč 56 521 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 834 Kč 39 036 Kč 57 597 Kč - - -
Ústecký kraj 20 480 Kč 27 953 Kč 49 367 Kč - - -
Liberecký kraj 25 456 Kč 39 878 Kč 60 052 Kč - - -
Královéhradecký kraj 15 967 Kč 34 249 Kč 49 778 Kč - - -
Pardubický kraj 21 809 Kč 29 356 Kč 50 196 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 300 Kč 37 526 Kč 58 629 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 799 Kč 30 266 Kč 47 142 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 295 Kč 33 613 Kč 47 817 Kč - - -
Zlínský kraj 23 890 Kč 35 255 Kč 54 263 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 603 Kč 30 761 Kč 42 152 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 34 280 Kč 33 635 Kč
31167 Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 37 287 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Dispečerské zajišťování výrob v organizační jednotce s menším počtem materiálových vstupů, energií, strojního zařízení a jednoduššími vazbami na další procesy. 7
Samostatné zajišťování dispečerského řízení, sledování a koordinace průběhu výroby nebo provozu s náročnou organizací práce nebo ve složitých výrobních či provozních podmínkách sklářské výroby. 7
Dispečerské řízení pomocných a obslužných prací pro zajišťování výroby nebo provozu. 6
Dispečerské zajišťování výrob a operativní odstraňování organizačních problémů narušujících plynulost výroby a příčin jejich vzniku v dílnách s jednoduchým sortimentem a méně náročnou technologií. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie silikátů 28-46-M/01
RVP Sklářský a keramický průmysl 28-45-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba 2845M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika odvětví (oborů) 6443L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba 2845L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (28-067-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 4 Nutné
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 4 Nutné
e61._.0099 ekonomika a řízení sklářské výroby 3 Výhodné
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 3 Výhodné
e61._.0032 druhy skla 4 Nutné
e61._.0033 technologie tavby skloviny 3 Výhodné
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 4 Nutné
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 4 Nutné
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 4 Nutné
e61._.0037 technologie výroby a zpracování skleněného vlákna 4 Nutné
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 4 Nutné
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 4 Nutné
e61.Z.1110 Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb 4 Nutné
e61.Z.1410 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích 4 Nutné
e61.Z.1510 Sestavování operativních plánů sklářské výroby 4 Nutné
e61.Z.1910 Dispečerské řízení sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.8110 Vedení provozní dokumentace sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.2210 Stanovování výrobních zařízení pro sklářskou výrobu 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.