Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102423

Architekt výstav a expozic

Architekt výstav a expozic navrhuje výtvarně prostorovou koncepci a prováděcí projekt výstavy nebo expozice komerčního či nekomerčního charakteru.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: architektura a urbanismus
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Architect, Designér výstav, Projektant výstav
Podřízené specializace: Scénárista výstav
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytvoření výtvarně prostorového konceptu výstavy v návaznosti na scénáristické zadání do konkrétního interiéru či exteriéru.
 • Prověření exponátové náplně výstavy z hlediska prostorové použitelnosti exponátů a vnitřních vztahů.
 • Zpracování projektu výstavy včetně technického řešení, s ohledem na dodržení norem platné legislativy.
 • Vedení realizační skupiny pracovníků.
 • Autorský dozor při realizaci projektu.

CZ-ISCO

 • 21610 - Stavební architekti
 • 2161 - Stavební architekti

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2161 Stavební architekti http://data.europa.eu/esco/isco/C2161

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů architektura 35xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura 3608T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti autorizovaného architekta pro obor interiérová tvorba - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Posuzování vlivů na životní prostředí - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.2121 Zpracovávání výtvarně prostorové koncepce výstav a veletrhů, včetně technického řešení, v úzké návaznosti na scénáristické pojetí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3121 Posuzování projektů jednotlivých expozic výstav a veletrhů z hlediska exponátové náplně, prostorové koncepce, prostorové použitelnosti a vnitřních vztahů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7121 Zpracovávání dílčích projektů expozic výstav a veletrhů dle předem určených zásad prostorově výtvarné kompozice celku, volba výtvarných prostředků, materiálů a barev 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7122 Zpracovávání projektů expozic výstav a veletrhů s využitím individuální tvůrčí činnosti s velkým podílem kreativity 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2121 Koordinování prací při improvizačních úpravách expozic zvládajících neočekávané proměny nároků na projekt a výtvarně prostorovou koncepci výstavy v období její přípravy a realizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2122 Koordinování zabezpečení dílčích úkolů souvisejících s projektovou přípravou částí expozic výstav a veletrhů, vedení tvůrčího týmu projektantů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.4121 Vykonávání autorského dozoru a poradenství nad instalací výstav a veletrhů, ideové vedení realizující skupiny pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0012 design a aranžování výstavních stánků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0021 statika 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0022 pružnost a pevnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.