Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5005

Stavební technik kontrolor kvality

Stavební technik kontrolor kvality kontroluje kvalitu vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Construction technician of quality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění kontroly kvality materiálových vstupů do stavební výroby, zpracování protokolů jakosti.
 • Provádění kontroly kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a používaných materiálů.
 • Provádění nebo zajišťování rozborů a zkoušek, sledování kvalitativních vlastností dokončených částí stavebního díla.
 • Navrhování a projednávání opatření k dosahování požadované kvality.
 • Sledování vlivů působících na kvalitu, navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.
 • Zpracování plánů kontrol jakosti ve stavebnictví.
 • Zpracování protokolů jakosti stavebních materiálů a částí stavebního díla.
 • Vedení evidence o jakosti.
 • Řešení jednoduché reklamace.

CZ-ISCO

 • 31125 - Stavební technici kontroly kvality, laboranti
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti - 34 060 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební materiály 36-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavební materiály a výrobky 3643M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební provoz 36-44-L/51
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz 3644L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství 3641M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavitelství 3641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví 3647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.6091 Odběr vzorků surovin a stavebních materiálů pro zkoušky jakosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2511 Vypracování plánů kontroly kvality ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2512 Navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality stavebních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3110 Kontrola dodržování technologických postupů ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3510 Provádění vstupních kontrol surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3610 Uplatňování a vyřizování reklamací ve stavebnictví (včetně zjišťování závad) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3899 Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.8215 Zpracování technické dokumentace a protokolů o provedených měřeních a zkouškách ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1174 Vedení provozní a technické dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1434 Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0052 systémy a standardy kvality ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0040 technologie stavebních prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0097 nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0003 stavební technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0024 stavební výkresy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 0
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf