Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102368

Specialista úvěrových rizik

Specialista úvěrových rizik vyhodnocuje úvěrové riziko jednotlivých obchodních případů, sleduje ukazatele úvěrové likvidity a zajišťuje prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti. V rámci svěřené oblasti řídí úvěrové riziko a navrhuje opatření k odstranění nežádoucího stavu a dosažení optimálních výsledků v rámci banky a/či ve vztahu ke konkrétnímu obchodnímu případu.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Risk Manager, Odborný pracovník úvěrových rizik, Risk specialista
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista rozvoje bankovních obchodů, Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista bankovních strategií, Makléř, Specialista devizových obchodů, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování finančních a nefinančních analýz k úvěrovým návrhům.
 • Posuzování a vyhodnocování vhodnosti struktury financování klientů z hlediska potřeb klienta a výhodnosti pro banku, navrhování případných změn.
 • Posuzování a vyhodnocování úvěrového rizika vyplývajícího z úvěrových návrhů.
 • Provádění pravidelného monitoringu úvěrové angažovanosti.
 • Zpracování návrhů na řešení ohrožených úvěrů a zajišťování jejich realizace s cílem minimalizace právních rizik.
 • Tvorba podkladů pro sledování a analýzy úvěrového portfolia.
 • Podíl na tvorbě a vyhodnocování postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
 • Řízení úvěrového rizika ve svěřené oblasti.
 • Řízení restrukturalizace nebo likvidace korporátních dlužníků a dlužníků typu malého a středního podniku (SMEs).
 • Tvorba návrhů preventivních opatření k odstranění nežádoucího stavu.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.

CZ-ISCO

 • 24135 - Specialisté řízení úvěrů
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
24135 Specialisté řízení úvěrů 52 383 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.3321 Kontrola dodržování stanovených metodických postupů a jejich účinnosti včetně dodržování úvěrových limitů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8326 Spolupráce při přípravě dokumentace problémových úvěrů a při přípravě podkladů pro finanční audit 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8329 Zpracovávání přehledů, databází a výstupů k problematice řízení úvěrů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2324 Tvorba metodiky a postupů řízení úvěrového rizika včetně navrhování opatření vyplývajících z kontrolní činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1321 Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.Z.5001 Koordinace a řízení spolupráce s ostatními útvary při řešení ohrožených úvěrů, včetně jejich případné realizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.Z.5002 Řízení úvěrového rizika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2323 Zpracovávání bankovně-obchodních plánů útvaru řízení úvěrů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.2433 Vypracovávání návrhů, doporučení či stanovisek pro koncepční a strategické rozhodování vedení peněžního ústavu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3413 Posuzování finančních rizik konkrétních obchodů včetně posuzování předložených obchodních smluv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8324 Příprava a zpracovávání podkladů z oblasti řízení úvěrů pro jednání vedení peněžního ústavu i pro ostatní kontrolní orgány (dozorčí radu, vnější i vnitřní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11._.0032 úvěrový obchod 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0016 obchodní právo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0014 finanční účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0061 daňové účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.