Typ JP ID
Specializace 100969

Těžař dříví motomanuální

Těžař dříví motomanuální provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Těžař, Dělník pro těžbu dřeva, Težař dřeva
Nadřízené povolání: Těžební mechanizátor
Příbuzné specializace: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji, Mechanizátor pro soustřeďování dříví, Obsluha mobilních štěpkovacích strojů, Dopravce dříví, Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví a výroba hotových sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.
 • Výroba sortimentů dříví v lesních porostech na základě druhování dříví a měření průměrů a délek dříví.
 • Ruční výroba rovnaného dříví.
 • Zpracování těžebních zbytků.
 • Provádění výchovného zásahu v lesních porostech řezem s ponecháním hroubí či nehroubí v lesních porostech.
 • Zpřístupnění a rozčlenění porostů řezem.

CZ-ISCO

 • 62102 - Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva
 • 6210 - Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech (CZ-ISCO 6210)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj - - - 13 877 Kč 21 396 Kč 34 428 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 23 781 Kč 27 819 Kč
62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva - 31 921 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Těžba dříví motorovými pilami včetně odvětvování s technologickou návazností na další práce těžební výroby (např. na proudovou výrobu v komplexních četách, na asanační práce proti šíření a působení škůdců apod.) včetně údržby a běžných oprav motorových pil. 5
Řízení druhování dřeva bez spolupráce s manipulačním mistrem (např. na poloautomatických manipulačních linkách) včetně údržby a běžných oprav motorových pil. 4
Vyvětvování vysokých stromů včetně výstupů do korun. 4
Řízení obsluhy a údržby mechanizačních osévacích linek a linek na výrobu obalovaných sazenic. 3
Samostatná manipulace a druhování dřeva na manipulačně-expedičních skladech a odvozním místě včetně rozvalování hromad, zkracování řezem, přemisťování, navalování, ukládání, štípání apod. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Soustřeďování dříví lanovými systémy včetně montáže a demontáže. 5
Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil. 5
Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů - vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x
Celková fyzická zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Těžař dříví motomanuální (41-090-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha ruční motorové řetězové pily - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0011 principy obsluhy lesních strojů 3 Výhodné
c14._.0021 stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa 3 Výhodné
c14._.0033 sortimentace dříví 3 Nutné
c14._.0060 pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty 3 Nutné
c14._.0062 ochrana lesa a prostředí 3 Nutné
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.A.1017 Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů 3 Nutné
c14.A.1018 Sortimentace vytěžených kmenů 3 Nutné
c14.A.7043 Provádění výchovných zásahů 3 Nutné
e31.A.4009 Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily 3 Nutné
c14.D.8211 Vyhotovování výkazů o práci v lese a měření dřeva 3 Nutné
c14.B.1003 Strojní výroba sortimentů dříví a jeho přeprava na manipulačních skladech 3 Výhodné
c14.A.6033 Komplexní zpracování těžebních zbytků 3 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.