Typ JP ID
Specializace 100969

Těžař dříví motomanuální

Těžař dříví motomanuální provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Těžař, Dělník pro těžbu dřeva, Težař dřeva
Nadřízené povolání: Těžební mechanizátor
Příbuzné specializace: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji, Mechanizátor pro soustřeďování dříví, Obsluha mobilních štěpkovacích strojů, Dopravce dříví, Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví a výroba hotových sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.
 • Výroba sortimentů dříví v lesních porostech na základě druhování dříví a měření průměrů a délek dříví.
 • Ruční výroba rovnaného dříví.
 • Zpracování těžebních zbytků.
 • Provádění výchovného zásahu v lesních porostech řezem s ponecháním hroubí či nehroubí v lesních porostech.
 • Zpřístupnění a rozčlenění porostů řezem.

CZ-ISCO

 • 62102 - Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech (CZ-ISCO 6210)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 19 208 Kč 24 047 Kč 29 447 Kč - - -
Jihočeský kraj 14 286 Kč 23 308 Kč 29 992 Kč 12 722 Kč 18 499 Kč 28 416 Kč
Kraj Vysočina - - - 14 521 Kč 21 132 Kč 27 101 Kč
Jihomoravský kraj 15 733 Kč 20 347 Kč 28 258 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 20 792 Kč 22 642 Kč
62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva 26 542 Kč 23 743 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Těžba dříví motorovými pilami včetně odvětvování s technologickou návazností na další práce těžební výroby (např. na proudovou výrobu v komplexních četách, na asanační práce proti šíření a působení škůdců apod.) včetně údržby a běžných oprav motorových pil. 5
Řízení druhování dřeva bez spolupráce s manipulačním mistrem (např. na poloautomatických manipulačních linkách) včetně údržby a běžných oprav motorových pil. 4
Vyvětvování vysokých stromů včetně výstupů do korun. 4
Řízení obsluhy a údržby mechanizačních osévacích linek a linek na výrobu obalovaných sazenic. 3
Samostatná manipulace a druhování dřeva na manipulačně-expedičních skladech a odvozním místě včetně rozvalování hromad, zkracování řezem, přemisťování, navalování, ukládání, štípání apod. 3
Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Soustřeďování dříví lanovými systémy včetně montáže a demontáže. 5
Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových pil. 5
Jednoduché odborné práce při výchově lesních porostů - vyvětvování vysokých stromů včetně výstupu do korun. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x
Celková fyzická zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Těžař dříví motomanuální (41-090-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha ruční motorové řetězové pily - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0011 principy obsluhy lesních strojů 3 Výhodné
c14._.0021 stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa 3 Výhodné
c14._.0033 sortimentace dříví 3 Nutné
c14._.0060 pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty 3 Nutné
c14._.0062 ochrana lesa a prostředí 3 Nutné
c14._.0044 lesní doprava a mechanizace 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.A.1017 Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů 3 Nutné
c14.A.1018 Sortimentace vytěžených kmenů 3 Nutné
c14.A.7043 Provádění výchovných zásahů 3 Nutné
e31.A.4009 Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily 3 Nutné
c14.D.8211 Vyhotovování výkazů o práci v lese a měření dřeva 3 Nutné
c14.B.1003 Strojní výroba sortimentů dříví a jeho přeprava na manipulačních skladech 3 Výhodné
c14.A.6033 Komplexní zpracování těžebních zbytků 3 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění v