Typ JP ID
Povolání 102996

Montér stavebních konstrukcí

Montér stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Montér konstrukcí ve stavebnictví
Podřízené specializace: Montér betonových stavebních konstrukcí, Montér dřevěných stavebních konstrukcí, Montér kovových stavebních konstrukcí, Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovního postupu, prostředků a metod dle projektové a technické dokumentace.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných stavebních konstrukcí.
 • Zakládání všech druhů stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců stavebních konstrukcí.
 • Montáž, demontáž nebo oprava stavebních konstrukcí.
 • Kontrola a zaměření umístění stavebního dílce.
 • Opravy a úpravy stavebních konstrukcí a stavebních dílců.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

CZ-ISCO

 • 71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 072 Kč 27 310 Kč 40 898 Kč 21 133 Kč 26 132 Kč 34 580 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 264 Kč 26 543 Kč 35 311 Kč
Ústecký kraj - - - 17 588 Kč 23 601 Kč 28 479 Kč
Pardubický kraj - - - 21 691 Kč 25 681 Kč 31 028 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 754 Kč 25 509 Kč 32 677 Kč
Olomoucký kraj - - - 21 278 Kč 26 504 Kč 35 554 Kč
Zlínský kraj - - - 16 675 Kč 23 125 Kč 27 429 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 18 394 Kč 23 258 Kč 31 383 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 24 011 Kč 26 237 Kč
71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) - 25 128 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Osazování, zakládání a výškové a osové rozměřování železobetonových dílců. 5
Svařování částí prefabrikovaných prvků stavebních konstrukcí. 4
Vázání břemen pro přepravu zdvihacím zařízením. 4
Montáže zárubní, okenních rámů, dveří a oken. 4
Zhotovování konzol a rozpěrek. 4
Montáž dřevěných a kovových nosných konstrukcí. 3
Osazování základových bloků, sloupů, stožárů, stropních nosníků a překladů. 3
Opravy poškozených prvků a jejich přizpůsobování montážním podmínkám. 3
Osazování a úprava montážních upevňovacích prvků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tesař 36-64-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
RVP Montér suchých staveb 36-66-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru suché montáže 3666H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zedník (36-020-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Obsluha zdvihací pracovní plošiny odborná způsobilost podle ČSN ISO 18878
 • doporučené - Podpěrná lešení podle ČSN EN 12812
 • doporučené - Svařování plastů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • doporučené - Svařování plastů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • povinné - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 0
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 0
a04 Flexibilita 0
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 0
a10 Celoživotní učení 0
a11 Aktivní přístup 0
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0032 technologie montovaných staveb 3 Nutné
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2002 Volba postupu práce a technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním 3 Nutné
g11.B.1002 Obsluha příslušných druhů stavebních strojů a zařízení 3 Nutné
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 Nutné
g11.B.5002 Ovládání zdvihacích a montážních prostředků 3 Nutné
g11.D.2069 Uplatnění předepsaného postupu práce a technologických podmínek pro provádění montáží stavebních dílců a spojování konstrukcí vázáním, betonováním a svařováním 3 Nutné
g11.A.6226 Příprava a montáž kovových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace 3 Nutné
g11.A.1106 Příprava a údržba nářadí a pracovních pomůcek 3 Nutné
g11.A.1135 Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí 3 Nutné
g11.A.1154 Montáž skleněných a plastových dílců a součástí do technologických celků dle technické dokumentace 3 Nutné
g11.A.1162 Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace 3 Nutné
e31.A.1009 Montáž dřevěných stavebních konstrukcí 3 Nutné
g11.A.1210 Rozměřování a zakládání všech druhů konstrukcí 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.