Typ JP ID
Specializace 100861

Montér hydroizolací spodní stavby

Montér hydroizolací spodní stavby zhotovuje vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě, agresivním plynům a bludným proudům.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Montér hydroizolací
Příbuzné specializace: Montér střešních hydroizolací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů zhotovování hydroizolací spodní stavby.
 • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na místo zpracování.
 • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
 • Úprava podkladu pro izolace.
 • Zhotovení hydroizolací spodní stavby včetně řešení detailů.
 • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
 • Kontrola provedených prací.

CZ-ISCO

 • 71240 - Izolatéři
 • 7124 - Izolatéři

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce 3653H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka hydroizolací spodní stavby (36-039-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1136 Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací spodních staveb 3 Nutné
g13.D.1018 Orientace v technologických postupech pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.A.6046 Prokazování znalostí technologických postupů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.D.2141 Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g13.D.5016 Výpočet potřeby materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.D.5024 Posuzování kvality materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.D.3181 Posuzování nosných podkladů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.A.6035 Příprava hydroizolačních materiálů pro provádění montáží a oprav spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.B.1004 Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů 3 Nutné
g11.A.6006 Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků 3 Nutné
g11.A.3206 Provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.A.2126 Opracovávání konstrukčních detailů hydroizolací spodních a inženýrských staveb 3 Nutné
g11.A.6044 Prokazování znalostí provádění ochrany hydroizolací inženýrských a spodních staveb 3 Nutné
g11.A.4027 Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací 3 Nutné
g11.A.6041 Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0076 technologie provádění stavebních izolací 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0011 pozemní stavby 2 Nutné
e63._.0010 materiály pro stavební izolace 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.