Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102589

Vyšší úředník státního zastupitelství

Vyšší úředník státního zastupitelství se podílí na výkonu státního zastupitelství vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: soudnictví, státní zastupitelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání.
 • Rozhodování o odměně a náhradě hotových výdajů obhájce a ustanoveného zmocněnce.
 • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a náhradách.
 • Příprava podkladů pro návrh rozhodnutí o osvědčení obviněného ve zkušební době, stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání a zpracování návrhů písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
 • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání a zpracovávání návrhů písemného rozhodnutí.
 • Rozhodování o vrácení a vydání věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci samé.
 • Vyznačování právní moci rozhodnutí.

CZ-ISCO

 • 26119 - Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům
 • 2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2611 Právníci, státní zástupci a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C2611

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti vyššího soudního úředníka - zkouška podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8007 Vedení příslušné dokumentace a spisů státního zastupitelství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2014 Zajišťování procesu dožádání v jednoduchých věcech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2122 Doručování rozhodnutí a jiných úředních dokumentů státního zastupitelství osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.9001 Sepisování trestních oznámení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9017 Sepisování protokolů o podaném vysvětlení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2015 Zajišťování a studium soudních spisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2016 Zajišťování zapůjčení spisů, dokladů, příp. podání vysvětlení do orgánů veřejné správy, územní samosprávy a dalších osob povinných podat vysvětlení nebo zapůjčit spisy a doklad státnímu zastupitelství při výkonu jeho působnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2017 Zajišťování jiných podkladů pro výkon činnosti státního zástupce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2021 Shromažďování důkazního materiálu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0051 právo pobytové a azylové 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0061 právo Evropské unie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0001 soudnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42._.0002 státní zastupitelství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf