Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102846

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže řídí a realizuje výchovně vzdělávací proces ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Vedoucí oddílu, Vedoucí klubu, Youth Worker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analyzování potřeb sociální skupiny.
 • Stanovování výchovných a vzdělávacích cílů.
 • Aplikace výchovných a vzdělávacích metod.
 • Organizace a zajištění her a dalších činností.
 • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik.
 • Vedení oddílu, skupiny, kroužku, aktivit, akcí.
 • Vyhodnocování účinnosti výchovy.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
RVP Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/02
RVP Pedagogické lyceum 78-42-M/03
RVP
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu xxxxJ

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k21.C.7015 Poskytování první pomoci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.1022 Zjišťování potřeb dětí a mládeže 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1081 Sestavení obsahu a struktury výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1082 Rozpracování obsahu výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1091 Hodnocení výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1083 Tvorba a vedení výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, prevenci rizikového chování a zásady multikulturní a environmentální výchovy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1084 Provádění krizové intervence při práci s dětmi a mládeží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1085 Orientace v právním a ekonomickém rámci při práci s dětmi a mládeží ve volném čase 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1086 Posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci s dětmi a mládeží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1120 Spolupráce při sestavování celoročního plánu výchovně vzdělávacích činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0021 řešení výchovných problémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0023 protidrogová prevence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0024 multikulturní výchova 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0025 výchova proti šikaně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika vyučovaného oboru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0005 sociální pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Imunodeficitní stavy
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.