Typ JP ID
Specializace 30841

Klapkař

Klapkař obsluhuje klapku velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Příbuzné specializace: Řidič pásového vozu, Řidič kolesového nakladače, Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji, Řidič rypadla
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha klapky (nakládacího výložníku) velkostroje.
 • Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů klapky velkostroje.

CZ-ISCO

 • 81118 - Strojníci báňských zařízení
 • 81119 - Obsluha ostatních důlních zařízení
 • 8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 709 Kč 34 648 Kč 46 999 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 701 Kč 33 771 Kč 43 191 Kč - - -
Ústecký kraj 26 743 Kč 32 829 Kč 40 619 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 525 Kč 34 587 Kč 49 995 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 054 Kč 40 667 Kč 54 592 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 37 363 Kč -
81118 Strojníci báňských zařízení 34 755 Kč -
81119 Obsluha ostatních důlních zařízení 31 239 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Obsluha klapky (nakládacího výložníku) velkostroje. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOV Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Klapkař (21-032-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l22._.0078 požární prevence 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
d11._.0023 technologie práce horníka pro řízení pásové dopravy 2 Nutné
d11._.0002 technologie povrchového dobývání 2 Výhodné
d11._.0052 technologie práce řidiče dobývacích a zakládacích strojů a velkostrojů 3 Nutné
d11._.0092 automatizace v hornictví 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.A.4025 Ošetřování a údržba dobývacích a zakládacích velkostrojů 3 Výhodné
d11.A.6522 Práce se zdvihacím zařízením 3 Nutné
d11.B.5521 Vulkanizační práce na velkostrojích 2 Nutné
d11.Z.1231 Řízení dálkové pásové dopravy 3 Nutné
d11.D.3021 Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů klapky velkostroje 3 Nutné
d11.B.4048 Obsluha klapky velkostroje 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.