Typ JP ID
Povolání 6121

Veterinární asistent

Samostatný veterinární asistent provádí vybrané veterinární úkony v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: veterinární péče
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Veterinary technician, Diplomovaný veterinární technik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění vybraných veterinárních úkonů.
 • Seřizování a obsluha veterinárních přístrojů a zařízení.
 • Preventivní podávání přípravků, které nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře.
 • Koordinace provádění koupelí zvířat a postřiků.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Poradenská činnost.
 • Kontrola a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat.
 • Spolupráce při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Spolupráce při kontrole označování a evidence zvířat pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Spolupráce při kontrole plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa pod vedením veterinárních lékařů a na jejich odpovědnost.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

CZ-ISCO

 • 32400 - Veterinární technici a asistenti
 • 3240 - Veterinární technici a asistenti

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat. 8
Prohlídka jatečních zvířat na jatkách, vyšetřování a kontrola dodržování hygienických podmínek na jatkách. 8
Provádění jednoduchých zákroků např. kastrace samců hospodářských zvířat do stáří 8 týdnů, krácení ocasů selat, štěňat a jehňat mladších 8 týdnů, kauterizace zobáků hrabavé drůbeže a dalších jednoduchých chirurgických zákroků nevyžadujících znecitlivění zvířat. 8
Provádění vyšetření zvířat podle pokynů veterinárního lékaře. 8
Vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem. 8
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování a koordinace odborných veterinárně technických prací při prohlídce zvířat a masa. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Veterinářství 43-31-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru veterinární lékařství 4301R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie 4302R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství 4331N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16.D.3911 Kontrola dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a na jatkách, prohlídka jatečních zvířat, vyšetřování na trichydy 6 Nutné
c16.D.8022 Vedení dokumentace a záznamů o vybraných veterinárních úkonech v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních 6 Nutné
c16.C.1022 Provádění poradenské činnosti v chovech zvířat, preventivní podávání přípravků, které nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře 6 Nutné
c16.A.4021 Seřizování a obsluha veterinárních přístrojů a zařízení používaných v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních 6 Nutné
c16.A.8024 Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře, asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků 6 Nutné
c16.A.8026 Provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat, kastrace samců, krácení ocasů selat, štěňat a jehňat, kauterizace zobáků hrabavé drůbeže a dalších zákroků nevyžadujících znecitlivění 6 Nutné
c11.A.8109 Provádění vyšetření zvířat podle pokynů veterinárního lékaře, vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 6 Nutné
c11._.0001 porody a líhnutí různých druhů zvířat 6 Výhodné
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 6 Nutné
c16._.0002 postupy vyšetřování zvířat 6 Nutné
c16._.0003 choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení 6 Nutné
c16._.0004 sterilizace a kastrace zvířat 6 Nutné
c16._.0007 zvířecí chirurgie 6 Výhodné
c16._.0008 obvazová technika u zvířat 6 Nutné
c16._.0043 choroby služebních zvířat 6 Nutné
c16._.0092 zvířecí farmakologie a výživa 6 Nutné
j14._.0011 biochemie 6 Nutné
c16._.0006 možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.