Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101915

Daňový specialista

Daňový specialista zajišťuje plnění daňových a odvodových povinností, komunikaci se správcem daně a poskytuje daňové poradenství.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Daňový poradce, Tax specialist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení způsobu vedení daňové agendy v organizaci.
 • Zpracování a administrace vybraných skupin daní.
 • Řešení daňových nesrovnalostí a obhajoba zvolených postupů v daňovém řízení.
 • Kontrola postupů při realizaci daňových povinností.
 • Komunikace se správcem daně, auditory a daňovými poradci.
 • Navrhování postupu optimalizace daňových odvodů při řádném plnění všech daňových povinností.
 • Koordinace daňové agendy v úzké spolupráci s účetním.
 • Zajišťovaní metodických výkladů k uplatňování daňových zákonů.
 • Poskytování poradenské činnosti v oblasti metodiky a interpretace daňových zákonů a souvisejících předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 24116 - Daňoví specialisté a daňoví poradci
 • 2411 - Specialisté v oblasti účetnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 2411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 899 Kč 60 308 Kč 120 312 Kč 38 304 Kč 49 790 Kč 68 506 Kč
Středočeský kraj 26 568 Kč 50 539 Kč 93 612 Kč 32 400 Kč 39 705 Kč 54 053 Kč
Jihočeský kraj 30 379 Kč 49 652 Kč 76 561 Kč 31 159 Kč 38 942 Kč 51 968 Kč
Plzeňský kraj 24 864 Kč 41 156 Kč 68 727 Kč 33 532 Kč 43 652 Kč 53 887 Kč
Karlovarský kraj 27 703 Kč 43 022 Kč 70 017 Kč 30 520 Kč 39 436 Kč 47 421 Kč
Ústecký kraj - - - 30 659 Kč 40 419 Kč 52 128 Kč
Liberecký kraj - - - 32 482 Kč 39 041 Kč 49 106 Kč
Královéhradecký kraj 32 359 Kč 41 519 Kč 71 682 Kč 31 825 Kč 38 705 Kč 49 295 Kč
Pardubický kraj 29 967 Kč 43 139 Kč 66 267 Kč 29 667 Kč 38 003 Kč 49 777 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 946 Kč 37 105 Kč 50 013 Kč
Jihomoravský kraj 27 861 Kč 43 254 Kč 73 382 Kč 30 131 Kč 39 842 Kč 53 093 Kč
Olomoucký kraj 31 813 Kč 43 097 Kč 72 697 Kč 31 420 Kč 41 379 Kč 55 882 Kč
Zlínský kraj 31 188 Kč 49 174 Kč 71 765 Kč 31 271 Kč 37 663 Kč 49 102 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 31 419 Kč 40 257 Kč 54 734 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2411 Specialisté v oblasti účetnictví 50 789 Kč 42 040 Kč
24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci 54 474 Kč 46 292 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2411 Specialisté v oblasti účetnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C2411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Daňové poradenství - odborná způsobilost podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33.D.3830 Kontrola výpočtu jednotlivých druhů daní včetně odstraňování chyb a nesrovnalostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.5001 Zastupování organizace při jednání s finančními úřady, a to zejména při řešení daňových přeplatků a nedoplatků, při odstraňování pochybností správce daně prokazováním a obhajobou všech skutečností uvedených v daňových přiznáních a použitých postupech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8081 Příprava podkladů pro zpracování daňových přiznání a vedení nařízených evidencí dle jednotlivých druhů daní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.8083 Spolupráce s finančními úřady při provádění kontrol a revizí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.1011 Zajišťování poradenské činnosti v oblasti metodiky a interpretace daňových zákonů a souvisejících předpisů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2001 Zajišťování styku s finančními úřady, popř. jinými institucemi při předávání výkazů, hlášení a daňových přiznání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.5023 Výpočty vybraných daní a zjišťování daňové povinnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8036 Řešení daňových přeplatků a nedoplatků s finančním úřadem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.C.2004 Obhajoba skutečností uvedených v daňovém přiznání a použitých postupech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.D.8083 Zajišťování daňového výkaznictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0046 silniční daň 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0014 finanční účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0041 principy daňové soustavy, druhy daní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0042 daňová soustava ve vztahu k účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0051 daň z příjmu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0052 daň z přidané hodnoty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0053 spotřební daň 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0054 daň z nemovitostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0061 daňové účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0045 daň z převodu nemovitostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0003 styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0047 ekologická daň 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0011 daňová evidence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0012 vnitropodnikové účetnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i33._.0021 odvody zdravotního a sociálního pojištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.