Typ JP ID
Povolání 102947

Vazač břemen

Vazač břemen váže břemena na jeřáb k provedení jejich přepravy.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výběr vhodných druhů vázacích prostředků.
 • Kontrola používaných vázacích prostředků.
 • Vázání břemen.
 • Přeprava a ukládání břemen.
 • Spolupráce s jeřábníkem.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Signalizace jeřábníkovi při manipulaci a ukládání břemen. 4
Výběr vhodných míst pro umístění vázacích prostředků. 4
Vázání břemen prostřednictvím lan, řetězů a popruhů. 3
Ochrana vázacích prostředků před ostrými hranami. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27._.0002 požadavky na vázací prostředky jejich konstrukce a způsoby značení 3 Nutné
h27._.0003 zásady použití vázacích prostředků 3 Nutné
h27._.0004 všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0005 bezpečnost práce u zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0008 zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení 3 Nutné
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 3 Nutné
h27._.0009 ochranné prostředky a pomůcky vazače břemen 3 Nutné
h27._.0010 kontrola vázacích prostředků 3 Nutné
h27._.0011 vlivy úhlů sklonu pramenů vázacích prostředků 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12.B.5553 Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení 3 Nutné
g12.D.2563 Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost práce při vázání a přepravě břemen 3 Nutné
g12.D.2561 Orientace v požadavcích na vázací prostředky, jejich konstrukci, způsoby značení, vybavení vazače a zásadách pro použití vázacích prostředků 3 Nutné
g12.D.2562 Orientace v zásadách kontroly technického stavu vázacích prostředků 3 Nutné
e81.D.2114 Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem 3 Nutné
g12.A.3056 Aplikování požadavků na přípravu a vlastní vázání břemen 3 Nutné
g12.A.3057 Aplikování požadavků na přepravu a ukládání břemen 3 Nutné
g12.B.5554 Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače 3 Nutné
g12.D.2621 Dodržování zásad BOZP při provozu jeřábu 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Poruchy chování.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.