Typ JP ID
Specializace 30842

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji strojní zařízení při těžbě užitkového nerostu z vody a při čištění říčních koryt.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Strojník těžebního zařízení na plovoucím stroji, Strojmistr těžebního zařízení na plovoucím stroji
Nadřízené povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Příbuzné specializace: Řidič pásového vozu, Řidič kolesového nakladače, Klapkař, Řidič rypadla
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola technického stavu stroje a zařízení před zahájením provozu.
 • Řízení a obsluha strojního zařízení.
 • Řízení a obsluha plavidla.
 • Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení v průběhu provozu.
 • Běžná údržba strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 8112 - Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin (CZ-ISCO 8112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Karlovarský kraj 26 566 Kč 31 228 Kč 37 979 Kč - - -
Ústecký kraj 24 110 Kč 26 872 Kč 32 041 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 283 Kč 30 035 Kč 35 782 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8112 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin 28 995 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení těžebních zařízení na plovoucím stroji o výkonu nad 100m3/hod. při těžbě užitkového nerostu, prohlubování a čištění říčních koryt. 6
Řízení těžebního zařízení na plovoucím stroji o výkonu do 100m3/hod. při těžbě užitkového nerostu, prohlubování a čištění říčních koryt. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji (21-003-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 • doporučené - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11._.0035 technologie práce strojníka báňských zařízení 2 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
d11._.0002 technologie povrchového dobývání 2 Výhodné
h24._.0003 principy obsluhy malých plavidel 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.B.5021 Řízení a obsluha plovoucích strojů 3 Nutné
d11.B.5017 Řízení a obsluha těžebních strojů pro zvláštní práce 3 Nutné
d11.A.4026 Ošetřování a údržba těžebního zařízení i plavidla 3 Výhodné
h24.B.6011 Vedení plavidla 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.