Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 25513

Geodet specialista

Geodet specialista koordinuje činnosti v oblasti zeměměřictví, vytváří koncepce a dlouhodobé programy rozvoje státních geodetických základů a systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Geodesist, Hlavní geodet stavby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých geodetických výkonů.
 • Tvorba koncepce rozvoje geodetických základů České republiky.
 • Tvorba technických a normativních předpisů pro činnosti spojené se správou geodetických základů České republiky.
 • Zajišťování úkolů vyplývající z mezinárodní spolupráce při zapojování bodů geodetických základů do evropských sítí.
 • Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.
 • Zpracovávání obecných metod a postupů v dílčích oblastech zeměměřictví a katastru nemovitostí na celostátní úrovni.
 • Vedení agendy při správě geodetických základů.
 • Správa automatizovaných geodetických systémů s celostátním významem.
 • Koordinace, řízení a kontrola geodetických prací na rozsáhlých projektech, stavbách a průmyslových komplexech.
 • Vedení předepsané dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21650 - Kartografové a zeměměřiči
 • 2165 - Kartografové a zeměměřiči

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kartografové a zeměměřiči (CZ-ISCO 2165)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 36 060 Kč 41 199 Kč 49 477 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 559 Kč 32 711 Kč 41 680 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 286 Kč 38 979 Kč 46 978 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2165 Kartografové a zeměměřiči 39 372 Kč 36 602 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2165 Kartografové a zeměměřiči http://data.europa.eu/esco/isco/C2165

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru geodézie a kartografie 3646T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kartografie 1302T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru geografie 1301T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g15.D.1013 Správa automatizovaných geodetických systémů s celostátním významem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.1042 Plnění odborných úkolů v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti geodézie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2042 Zpracování programů, koncepce a metodik rozvoje v oblasti geodézie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2046 Zpracování obecných metod a postupů v dílčích oblastech zeměměřictví a katastru nemovitostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2049 Zpracování technických a normativních předpisů v oblasti geodézie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.8042 Vedení dokumentace o provádění náročných geodetických prací a prací v předepsaných disciplínách inženýrské geodézie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.2047 Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii s celostátním a mezinárodním významem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.2041 Koordinace řízení a kontrola náročných geodetických prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.2042 Koordinace výkonu státní správy geodetických základů ČR nebo jiných bází geodetických dat nejvyššího významu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0001 kartografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0002 topografie - místopis 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0004 katastr nemovitostí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0000 geografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0009 geografické informační systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0023 legislativa ve stavebnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0006 geodézie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0007 geodetické měřicí přístroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0013 metody a postupy zpracování geodetických dat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0014 metody a postupy zpracování geografických dat 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.