Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102839

Podnikový ekolog

Podnikový ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení a zajišťuje podklady pro povinná hlášení o znečištění vyžadovaná právními předpisy.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Podřízené specializace: Technik specialista pro ochranu vod, Technik specialista odpadového hospodářství, Technik specialista pro ochranu ovzduší
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zavedení a prosazování integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností na ochranu životního prostředí nebo jejich aplikace a vedení registru.
 • Navrhování preventivních opatření k předcházení vzniku havárií a opatření k jejich minimalizaci a spolupráce na jejich realizaci.
 • Koordinace činností na ochranu životního prostředí.
 • Metodické řízení, řízení a organizování práce podřízených zaměstnanců.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování rizik a odstraňování havárií.
 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zdrojů znečišťování a odpadů.
 • Zajištění a kontrola činností spojených s analýzou materiálových toků a jejich řízením.
 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má významný dopad na životní prostředí.
 • Zajišťování plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na předcházení vzniku znečištění a odpadů a nakládání s nimi v organizaci.
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu produkce odpadů a znečištění a nakládání s nimi.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Zpracování podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.
 • Spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

CZ-ISCO

 • 21430 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
 • 2143 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie (CZ-ISCO 2143)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 864 Kč 43 303 Kč 75 975 Kč - - -
Středočeský kraj 32 261 Kč 54 456 Kč 79 640 Kč - - -
Ústecký kraj 39 610 Kč 49 397 Kč 70 117 Kč - - -
Jihomoravský kraj 30 444 Kč 46 707 Kč 81 807 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 32 375 Kč 50 295 Kč 72 328 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie 50 995 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie http://data.europa.eu/esco/isco/C2143

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekologie 1603T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí 2805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí 1604T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv 2811T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie 1407T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.6300 Analýza technologických procesů provozovaných v relevantním oboru činnosti a příčin vzniku odpadů a znečištění a návrhy opatření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.6301 Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1901 Využívání poznatků výzkumu a aplikované ekologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52.Z.2022 Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1903 Orientace ve složkových zákonech na ochranu životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.1012 Řízení technologických procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.2210 Zpracovávání prognózních materiálů v oblasti životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.8011 Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.1110 Metodické řízení oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.Z.2021 Zajišťování změn operativních plánů na odstraňování poruch a likvidaci havárií a dalších mimořádných událostí ve výrobním zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f24.D.3004 Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má negativní dopad na životní prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1102 Zpracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu s platnou legislativou 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1036 Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí ve výrobním zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0001 základy ekologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0021 metody monitorování a analýz životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0005 základy koncových technologií na ochranu životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0028 environmentální management 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf