Typ JP ID
Specializace 101724

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách předvídá, analyzuje a odvrací stávající i budoucí rizika ohrožující obchodní společnost a vytváří postupy a procesy k prevenci, resp. minimalizaci rizik ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Manažer vnitřní bezpečnostní služby, Manažer bezpečnostního a krizového řízení, Security Manager
Nadřízené povolání: Vedoucí bezpečnostní pracovník
Příbuzné specializace: Vedoucí detektiv, Specialista bezpečnostního a krizového řízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh bezpečnostní politiky obchodní společnosti a její zavedení.
 • Zajištění ochrany majetku, informací a dat obchodní společnosti a prevence jejich ztrát.
 • Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob v prostorách obchodní společnosti a prevence úrazů.
 • Tvorba interních bezpečnostních norem, zásad a postupů včetně zajištění souladu s normami EN, ČSN, národními a mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Výběr a organizace bezpečnostních služeb dodávaných externě (služby bezpečnostní agentury, dodávky bezpečnostních technologií).
 • Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů v obchodní společnosti.
 • Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.
 • Návrh a koordinace postupů krizového řízení.
 • Správa plánu kontinuity řízení činností organizace.
 • Poskytování podkladů, zpráv a doporučení pro vedení obchodní společnosti.

CZ-ISCO

 • 21416 - Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
 • 2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 2141)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 609 Kč 46 307 Kč 92 814 Kč 35 425 Kč 48 074 Kč 67 505 Kč
Středočeský kraj 31 754 Kč 44 181 Kč 72 466 Kč 26 652 Kč 34 967 Kč 46 006 Kč
Jihočeský kraj 31 415 Kč 41 729 Kč 64 083 Kč - - -
Plzeňský kraj 23 945 Kč 37 103 Kč 54 881 Kč 27 290 Kč 33 291 Kč 40 365 Kč
Karlovarský kraj 34 117 Kč 52 936 Kč 84 469 Kč - - -
Ústecký kraj 22 426 Kč 40 080 Kč 71 289 Kč - - -
Liberecký kraj 31 718 Kč 41 866 Kč 65 424 Kč 26 095 Kč 34 138 Kč 44 845 Kč
Královéhradecký kraj 29 968 Kč 38 453 Kč 59 019 Kč - - -
Pardubický kraj 25 991 Kč 37 738 Kč 63 178 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 605 Kč 43 499 Kč 80 925 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 966 Kč 38 210 Kč 64 940 Kč 26 714 Kč 36 683 Kč 51 969 Kč
Olomoucký kraj 28 994 Kč 38 692 Kč 63 353 Kč 29 042 Kč 34 896 Kč 49 627 Kč
Zlínský kraj 28 789 Kč 40 871 Kč 61 590 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 705 Kč 40 566 Kč 72 163 Kč 28 843 Kč 39 285 Kč 52 125 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 43 388 Kč 42 403 Kč
21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) 55 150 Kč 48 384 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sestavení a řízení krizových postupů a procesů. 11
Analýza a vyhodnocení rizik souvisejících s ochranou majetku a osob. 11
Tvorba interních norem pro zajištění ochrany majetku obchodní společnosti a zdraví zaměstnanců a zákazníků. 10
Sestavení bezpečnostní strategie obchodní společnosti a její realizace, průběžná kontrola a aktualizace. 10
Vedení vysoce kvalifikovaných pracovníků. 10
Sestavení zadávacích podmínek, výběr, řízení a kontrola externě dodávaných bezpečnostních služeb. 10
Analýza časových řad údajů, trendů a dat; práce s citlivými údaji. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Doktorský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806V
KKOV Magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R
KKOV Doktorský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908V
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR
KKOV Magisterský studijní program xxxxT
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Bezpečnostní manažer v obchodě a službách (68-005-T)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 5
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 5
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 5
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0054 projektování bezpečnostních systémů organizací 7 Výhodné
l21._.0042 technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti 7 Nutné
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 7 Nutné
l21._.0052 osobní ochrana, ozbrojený doprovod 7 Výhodné
l21._.0053 ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů 7 Výhodné
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2548 Navrhování koncepcí a vypracovávání systémových projektů komplexní bezpečnosti organizací 7 Nutné
l21.D.6541 Posuzování bezpečnostních projektů soukromých bezpečnostních služeb a jejich dodavatelů, vlastní ochrany organizací apod. 7 Nutné
l21.C.1541 Poskytování rad a odborných konzultací, poradenské a lektorské činnosti a organizační podpora pro organizace a členy bezpečnostní komunity 7 Nutné
l21.D.3541 Vyhotovování expertních posudků pro orgány veřejné správy a státního dozoru, policii, soudy, pojišťovny apod. 7 Nutné
l21.D.2542 Příprava a implementace dílčích bezpečnostních projektů organizací 7 Nutné