Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102683

Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů

Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů vede individuální i skupinové cvičební hodiny pro osoby seniorského věku s ohledem na přítomnost nejběžnějších onemocnění a zdravotních oslabení v tomto období a s přihlédnutím k věku a schopnostem cvičenců.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Nadřízené povolání: Instruktor zdravotní tělesné výchovy
Příbuzné specializace: Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení rizik pohybových aktivit intervenovaných klientů v závislosti na přítomných onemocněních.
 • Funkční diagnostika posturálních a pohybových stereotypů.
 • Monitorování základních fyziologických funkcí cvičenců během pohybové aktivity.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu dle specifik pro daná onemocnění (pohybový, dýchací, srdečně-cévní systém apod.), případně další oslabení (endokrinologická, metabolická, neuropsychická či smyslová).
 • Odborné a psychologicky zvládnuté vedení cvičební jednotky s důrazem na zdravotní aspekty, techniku a metodiku cvičení s vhodně zvolenými metodami výuky nejen vzhledem k přidruženým onemocněním, ale i k aktuálním pohybovým předpokladům cvičícího a případným odborným lékařským doporučením.
 • Organizační zajištění cvičební lekce (tělovýchovné prostory, cvičební pomůcky, lékárnička).
 • Poskytování poradenství v oblasti aktivního životního stylu včetně zdravé výživy, pitného režimu a pohybových aktivit.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.

CZ-ISCO

 • 34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech
 • 3423 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru rehabilitace 5342R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru rehabilitace 5342T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru rehabilitace 5342N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru specializace ve zdravotnictví 5345N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví 5345R

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1112 Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.6053 Analýza posturálních a pohybových stereotypů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7006 Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob seniorského věku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.6019 Vysvětlení a předvedení technik správného provedení cviků pro osoby seniorského věku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.E.4083 Vedení skupinových a individuálních lekcí pro osoby seniorského věku 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.7018 Modifikace cvičebního programu pro osoby seniorského věku s využitím základních pomůcek 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.D.3018 Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7101 Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k12._.0011 dietetika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0012 určování stravy pro různá onemocnění 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16._.0017 léčebná tělesná výchova 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16._.0021 fyzioterapie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0003 anatomie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0003 psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0005 fyziologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0002 metody skupinových kondičních a funkčních cvičení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0028 kineziologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0016 zdravotní tělesná výchova 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0008 medicínská terminologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0017 sportovní terminologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.