Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103404

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje

Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje zpracovává konstrukční dokumentaci elektrických strojů a přístrojů, provádí elektrotechnické návrhy a zajišťuje zpracování mechanických návrhů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Design Engineer, Konstruktér pro elektrické stroje a přístroje, Konstruktér výpočtář, Konstruktér v elektrotechnice, Konstruktér pro silnoproud, Konstruktér pro pohony, Konstruktér vinutí pohonů a generátorů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výpočet parametrů matematickým a elektromagnetickým výpočtem.
 • Určení rozměrových dispozic elektrických strojů a přístrojů.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností elektrických strojů a přístrojů.
 • Tvorba technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Testování prototypů elektrických strojů a přístrojů.
 • Tvorba návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Konfigurace mechanických částí elektrických strojů a přístrojů.

CZ-ISCO

 • 21512 - Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři 51 235 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642N

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.D.7001 Sestavení výrobního předpisu elektrického stroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.A.5101 Výpočet B/H křivky, vnitřního odporu a chyby přístrojového transformátoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.2011 Dimenzování izolačních vzdáleností, návrh vhodných materiálů a návrh vhodného magnetického obvodu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.5002 Výpočet jmenovitých otáček, výkonu, skluzu, přetižitelnosti, účiníku, účinnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.A.4011 Konfigurace mechanických částí motoru/generátoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.A.4010 Konfigurace aktivních částí transformátoru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.5001 Výpočet momentové křivky a reluktančního momentu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1088 Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.2010 Dimenzování proudovodných částí dle proudového zatížení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0001 fyzika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0073 zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0046 technická a technologická dokumentace v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0008 zásady BOZP 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0099 ekonomika a řízení elektrotechnické výroby 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 0
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.