Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103528

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Firemní psycholog, Podnikový psycholog
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba a implementace kritérií, metod a programů výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců vzhledem k osobnostní i profesní složce jejich kompetencí.
 • Tvorba a využívání metod vedení rozhovorů, psychologických testů a dalších psychodiagnostických metod spolu se specifikací posuzovacích škál, které jsou užívány k hodnocení dovedností, schopností a zájmů jednotlivců za účelem optimalizace výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců.
 • Spolupráce při tvorbě metodiky aplikace systému hodnocení pracovního výkonu a chování zaměstnanců při vytváření motivačního systému organizace.
 • Identifikace a posouzení osobnostních předpokladů jednotlivých pracovníků pro úspěšný výkon jimi zastávaných pracovních pozic.
 • Analýza personálních údajů, použití psychodiagnostických a statistických metod a vyhodnocení jejich prostřednictvím získaných poznatků.
 • Identifikace potřeb dalšího tréninku a rozvoje jednotlivců i týmů a podílení se na realizaci programů jejich naplňování.
 • Poskytování odborné pomoci představitelům managementu - dovnitř organizace v oblastech využití osobnostního a profesního potenciálu pracovníků a také při externím působení na reálné i potenciální zákazníky.
 • Navrhování průzkumů interního prostředí organizace, zpracování a interpretace získaných výsledků, zpracování zpráv a navrhování případných změn ve fungování organizace.
 • Navrhování úprav pracovních podmínek z hlediska psychologie práce a organizace a inženýrské psychologie.
 • Podíl na tvorbě a realizaci programů prevence a zvládání stresu.
 • Participace na přípravě koncepcí výběru externích dodavatelů v oblasti lidských zdrojů a poskytování poradenství při vyhodnocení získaných výsledků.
 • Poskytovaní odborné pomoci dalším subjektům, např. školám, úřadům práce, uchazečům o práci a dalším partnerům organizace a externím zájemcům.
 • Popularizace psychologie práce a organizace prostřednictvím lektorského působení, školících aktivit, výcviku, koučování i publikační činnosti.

CZ-ISCO

 • 26349 - Ostatní psychologové
 • 2634 - Psychologové

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Psychologové (CZ-ISCO 2634)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 802 Kč 43 452 Kč 65 704 Kč 36 684 Kč 44 312 Kč 59 015 Kč
Středočeský kraj - - - 36 118 Kč 44 304 Kč 54 565 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 883 Kč 44 732 Kč 53 880 Kč
Plzeňský kraj - - - 39 209 Kč 50 438 Kč 67 914 Kč
Ústecký kraj - - - 36 243 Kč 45 361 Kč 56 005 Kč
Liberecký kraj - - - 36 823 Kč 42 715 Kč 49 858 Kč
Královéhradecký kraj - - - 37 139 Kč 45 081 Kč 58 245 Kč
Pardubický kraj - - - 36 417 Kč 43 526 Kč 59 124 Kč
Kraj Vysočina - - - 35 730 Kč 45 060 Kč 55 702 Kč
Jihomoravský kraj - - - 34 420 Kč 41 708 Kč 54 641 Kč
Olomoucký kraj - - - 33 942 Kč 42 327 Kč 58 902 Kč
Zlínský kraj - - - 34 366 Kč 41 631 Kč 55 190 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 33 944 Kč 41 088 Kč 49 574 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2634 Psychologové 37 468 Kč 43 032 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2634 Psychologové http://data.europa.eu/esco/isco/C2634

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru psychologie 7701T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j31.C.1231 Poskytování poradenství, včetně kariérního 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.6001 Posuzování osobnostních předpokladů, schopností a dovedností jedince 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.2233 Tvorba metod a specifikace přístupů k posuzování pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.2001 Volba a vhodná aplikace psychodiagnostických a supervizních metod 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
k23.C.1017 Vedení rozhovoru – vstupní, hodnotící, výstupní pohovor 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.2002 Tvorba programů prevence a zvládání stresu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.C.6219 Koučování jednotlivců a týmů nebo skupin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6011 Pedagogické působní – lektorské, výcvikové 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3003 Posuzování a ovlivňování interních vztahů v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j31._.0022 sociální psychologie 8 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0023 psychologie práce 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0024 psychologie reklamy a trhu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0004 psychologie osobnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0027 ekonomická psychologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.