Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102767

Koordinátor dobrovolníků

Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky a zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Volunteer coordinator
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zástupci služeb či úseků v organizaci pro zjišťování potřeb činností dobrovolníků.
 • Spolupráce na tvorbě plánů činnosti organizace.
 • Zajišťování vztahů s veřejností.
 • Tvorba informačních materiálů.
 • Nábor a výběr dobrovolníků, včetně vstupních pohovorů.
 • Uvádění dobrovolníků do jejich činnosti, včetně seznámení s kontaktní osobou určenou pro jejich činnost.
 • Organizace a vedení školení dobrovolníků.
 • Komplexní zajišťování koordinace dobrovolníků, organizování a odborné zajišťování koordinace.
 • Organizace dalších akcí pro dobrovolníky.
 • Organizace skupinové či individuální supervize dobrovolníků.
 • Motivace a oceňování dobrovolníků.
 • Řízení rizik, bezpečnosti a hygieny při činnosti dobrovolníků v organizaci.
 • Vyhodnocování dobrovolnické činnosti.
 • Administrativa dobrovolnického programu.
 • Spolupráce při získávání finančních zdrojů pro dobrovolnictví.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou xx-xx-L/xx
RVP
RVP

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu xxxxJ
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Koordinátor/koordinátorka dobrovolníků (75-006-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k22.D.1003 Analýza přínosu zapojení dobrovolníků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1004 Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1005 Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1006 Aplikace managementu dobrovolnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1007 Evaluace dobrovolnictví v organizaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1008 Zajišťování vícezdrojového financování organizace/projektu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.Z.1012 Zajišťování marketingu a vztahů s veřejností 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k22.C.1129 Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1009 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.D.1010 Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0021 personální management 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0001 obecná pedagogika 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
j31._.0021 pedagogická psychologie 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0008 zásady BOZP 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51._.0005 strategické řízení organizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0004 manažerské účetnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.