Typ JP ID
Specializace 101519

Knihař na automatických knihařských linkách

Knihař na automatických knihařských linkách vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na automatických knihařských linkách.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Knihař, Bookbinder
Nadřízené povolání: Průmyslový knihař
Příbuzné specializace: Knihař na knihařských strojích
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracovních materiálů a stanovení pracovního postupu na automatických linkách.
 • Seřízení a obsluha automatických knihařských linek včetně dílčích strojů, např. řezacích, skládacích, snášecích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, lepících a vázacích.
 • Strojní knihařská výroba vazeb na automatických linkách pro měkké vazby a tuhé vazby jako například vazeb časopisů, brožur či vázaných knih.
 • Mezioperační kontrola kvality provedení jednotlivých operací technologického postupu a výstupní kontrola kvality finálního produktu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení automatických linek a jednoduché opravy strojů a zařízení v dokončovací výrobě.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 73230 - Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
 • 7323 - Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Seřízení a obsluha automatických výrobních linek pro měkké vazby. 7
Seřízení a obsluha automatických výrobních linek pro tuhé vazby. 7
Seřizování a obsluha elektronicky řízených automatických výrobních linek pro měkké a tuhé vazby. 7
Volba knihařské práce na automatické lince podle daného technologického postupu, výpočet spotřeby materiálu a kalkulace ceny výrobku. 6
Seřízení a obsluha programovatelných řezacích center. 6
Seřízení a obsluha strojů a zařízení na automatických knihařských linkách (řezacích, skládacích, snášecích, zalamovacích, vkládacích, šicích, lepících, připevňovacích, vázacích aj.). 6
Ošetřování a údržba strojů a zařízení na automatických linkách. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Knihař 34-57-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru knihař, knihařské práce 3457H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru knihař, knihařské práce 3457L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru polygrafická výroba 3454H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Knihař na automatických knihařských linkách (34-001-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.B.2001 Obsluha programovatelných zařízení v knihařské výrobě 3 Nutné
m16.D.3510 Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě 3 Nutné
m16.A.4022 Ošetřování a údržba knihařských strojů 3 Nutné
m16.B.1013 Obsluha automatických linek v knihařské výrobě 3 Nutné
m16.D.3530 Odběr knih od knihařských linek, kontrola a odběr snesených knižních bloků, kontrola pořadí archů pomocí hřbetních znamének 3 Nutné
m16.D.5001 Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku 3 Nutné
m16.A.4050 Dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě 3 Nutné
m16.B.2004 Řezání papíru, kartonu a lepenek na programovatelných řezačkách 3 Nutné
m16.D.2909 Volba postupu knihařské práce, příprava potřebných pomůcek a materiálů 3 Nutné
m16.B.1044 Obsluha strojů v knihařské výrobě (řezacích, skládacích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, vázacích aj.) 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0003 tisk na polygrafických strojích 3 Výhodné
m16._.0021 polygrafické materiály 3 Nutné
m16._.0041 knihařské práce 3 Nutné
m16._.0043 programovatelná zařízení v knihařské výrobě 3 Nutné
m16._.0046 dokončovací zpracování v polygrafii 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.