Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101947

Manažer reklamy

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: marketing
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Account director
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace součinnosti jednotlivých útvarů agentury.
 • Zprostředkování úplného a pružného přenosu informací mezi obchodním útvarem a kreativním útvarem potřebných k výrobě reklamních podkladů.
 • Zajišťování dohledu nad výrobou podkladů pro reklamní kampaň.
 • Koordinace dodávání reklamních podkladů z produkčních firem do médií.
 • Kontrola kvality a správnosti uveřejňovaných reklamních výstupů agentury.
 • Vyřizování reklamací.
 • Jednání a spolupráce s ostatními útvary agentury.
 • Tvorba strategií a akviziční činnost.
 • Vyhodnocování úspěšnosti a efektivity kampaní.

CZ-ISCO

 • 24312 - Specialisté v oblasti propagace a reklamy
 • 2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu (CZ-ISCO 2431)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 795 Kč 53 979 Kč 115 787 Kč - - -
Středočeský kraj 29 679 Kč 52 358 Kč 109 905 Kč - - -
Jihočeský kraj 31 158 Kč 50 913 Kč 102 010 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 646 Kč 32 330 Kč 76 222 Kč - - -
Pardubický kraj 26 982 Kč 37 353 Kč 65 519 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 870 Kč 39 934 Kč 74 377 Kč - - -
Olomoucký kraj 34 082 Kč 46 390 Kč 62 383 Kč - - -
Zlínský kraj 25 705 Kč 41 669 Kč 78 174 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 265 Kč 44 780 Kč 100 076 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 51 009 Kč 40 209 Kč
24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy 47 338 Kč 38 168 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu http://data.europa.eu/esco/isco/C2431

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika 7242N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.D.3122 Kontrola kvality a správnosti uveřejňovaných reklamních výstupů reklamní společnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8132 Příprava podkladů potřebných pro koordinaci činností při vyřizování zakázek klientů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2132 Vyřizování případných reklamací zákazníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.Z.2131 Koordinace součinnosti všech útvarů organizace podílejících se na plnění jednotlivých zakázek či reklamních kampaní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8111 Vedení příslušné dokumentace v reklamě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0011 reklama, její hlavní zásady 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0012 reklamní cíle a strategie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0013 prostředky a formy reklamy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0014 reklamní textařství 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0015 public relations 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0016 filmová reklama 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0018 právo v reklamě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0019 reklamní kampaně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0024 psychologie reklamy a trhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.