Typ JP ID
Specializace 30890

Slévárenský technik metalurg

Slévárenský technik metalurg stanovuje dílčí metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu slévárenské výroby.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: výroba kovových odlitků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Slévárenský technik
Příbuzné specializace: Slévárenský technik mistr, Slévárenský technik dispečer, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik technolog, Slévárenský technik řízení jakosti, Slévárenský technik modelář, Slévárenský technik projektant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Zpracování podkladů optimalizace nákladovosti výroby.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31179 - Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
 • 31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 078 Kč 38 362 Kč 60 895 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 153 Kč 45 172 Kč 55 563 Kč - - -
Ústecký kraj 33 512 Kč 46 131 Kč 54 823 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 181 Kč 38 084 Kč 84 565 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 781 Kč 40 279 Kč 63 382 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 250 Kč 43 007 Kč 61 400 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 43 314 Kč 46 924 Kč
31173 Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 41 899 Kč -
31179 Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 50 213 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.2154 Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro slévárenskou výrobu s vysokým stupněm inovace 4 Nutné
e71.D.2325 Stanovování a řízení komplexních metalurgických postupů a technických podmínek v celém rozsahu slévárenské výroby 4 Nutné
e71.D.2328 Stanovování a řízení metalurgických postupů ve slévárenské výrobě s vysokým stupněm inovace 4 Nutné
e71.D.3154 Kontrola dodržování metalurgických postupů ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.D.3453 Provádění technického dozoru na pracovištích ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.Z.1353 Řízení a provádění metalurgických zkoušek s vysokým stupněm inovace ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.Z.1356 Řízení a zpracování metalurgických podkladů o slévárenské výrobě pro marketingovou a obchodní činnost 4 Nutné
e71.Z.1693 Řízení prací při zpracování metalurgické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.Z.1766 Řízení metalurgických postupů a technických podmínek ve slévárenské výrobě 4 Nutné
e71.D.1069 Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 Výhodné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Výhodné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e71._.0021 technologie tavby kovů 4 Nutné
e71._.0025 technologie slévárenství 4 Nutné
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 4 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Výhodné
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 Výhodné
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 4 Nutné
e72._.0041 technologie obrábění kovů 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.