Typ JP ID
Specializace 103010

Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz

Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz provádí kontrolu zásilek za využití rentgenu a rozděluje je podle celních předpisů, hodnotí jejich obsah vzhledem k bezpečnostním opatřením.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Celní deklarant
Nadřízené povolání: Obsluha poštovního provozu
Příbuzné specializace: Operátor poštovních informačních služeb, Pracovník poštovní přepážky univerzální, Odborný pracovník obsluhy pošty, Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz, Pracovník vnitřní poštovní služby III, Pracovník poštovní přepravy, Pokladník pošty
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení procesů dle provozních předpisů a poštovních podmínek týkajících se mezinárodního poštovního provozu při zpracování zásilek.
 • Kontrola zásilek pro vykartování za využití rentgenu.
 • Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením.
 • Zpracování poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole.
 • Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Rozhodnutí o dalším postupu zpracování zásilky dle zjištění z provedené kontroly zásilky rentgenem. 7
Evidence poštovní zásilky pomocí čárového kódu pro další zpracování zásilky. 7
Zpracování dokladů po celní kontrole. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a04 Flexibilita 2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 4 Nutné
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 Nutné
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 Nutné
h26._.0031 spojový zeměpis 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.B.4004 Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu 4 Nutné
h26.C.1002 Zpracování poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole 4 Nutné
h26.D.1003 Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách týkajících se mezinárodního poštovního provozu 4 Nutné
h26.D.1017 Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením 4 Nutné
h26.D.1020 Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží 4 Nutné
h26.D.8121 Vedení dokumentace týkající se deklarace jednotlivých přepravovaných zásilek 4 Nutné