Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5226

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a teorie při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Product engineer, Manažer výzkumu a vývoje, Technik výzkumu a vývoje, Diplomovaný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník, Technik výzkumu, Výzkumný pracovník, Research and development engineer
Nadřízené povolání: Samostatný sklářský technik
Příbuzné specializace: Samostatný sklářský technik technolog, Samostatný sklářský technik dispečer, Samostatný sklářský technik technický manažer provozu, Samostatný sklářský technik normovač, Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií.
 • Sledování a vyhledávání nových technických řešení.
 • Navrhování a ověřování nových výrobků, technologií a principů činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31161 - Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31161 Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech 38 661 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemie silikátů 28-32-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru chemie silikátů 2832N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství 3901R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.Z.2920 Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů ve sklářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.2620 Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje ve sklářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.7720 Řešení výzkumných a vývojových úkolů ve sklářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0032 druhy skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0033 technologie tavby skloviny 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0037 technologie výroby a zpracování skleněného vlákna 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0048 technologie tvarování skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0049 technologie barvení skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e61._.0070 grafické programy pro práci se sklem 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.